ETHICON Inc i inne spółki stowarzyszone firmy Johnson & Johnson troszczą się o prywatność użytkowników i chcą, aby użytkownicy wiedzieli, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe.

W oparciu o nasze uzasadnione interesy związane z odpowiadaniem na prośby użytkowników będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników w celu dostarczania im żądanych informacji, jak opisano w Informacjach dotyczących poufności danych poniżej. Możemy również wykorzystywać dane osobowe użytkownika, niezawierające żadnych informacji umożliwiających identyfikację, do kompilowania danych statystycznych. Wynika to z naszych uzasadnionych interesów związanych z ulepszaniem naszych produktów i usług. Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane naszym spółkom stowarzyszonym, dostawcom usług i innym stronom trzecim, jak opisano w niniejszych Informacjach dotyczących poufności danych. Dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane do krajów innych niż kraj zamieszkania użytkownika, w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych niż w kraju użytkownika.

 1. Gromadzenie danych: ETHICON Inc. jest administratorem danych osobowych, których dotyczą niniejsze Informacje dotyczące poufności danych. Zespół ds. medycznych na obszar EMEA w ETHICON Inc gromadzi dane osobowe podane przez użytkownika do celów odpowiedzi na Wniosek o udzielenie informacji medycznych (ang. Medical Information Request, MIR).

  Jeśli wniosek złożony przez użytkownika zawiera informacje kwalifikujące się jako reklamacja i/lub zdarzenie niepożądane, dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w celu zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi dotyczącymi nadzoru po wprowadzeniu wyrobu do obrotu, jak przewidziano w przepisach UE/Wielkiej Brytanii dotyczących wyrobów medycznych, w tym zarządzania reklamacjami i zgłaszania zdarzeń niepożądanych.

  Dane osobowe użytkownika, niezawierające żadnych informacji umożliwiających identyfikację, mogą być przetwarzane także w innych celach, takich jak analiza danych, przeprowadzanie audytów oraz ulepszanie naszych produktów i usług.
   
 2. Ujawnianie danych: Ujawniamy dane osobowe użytkownika naszym spółkom stowarzyszonym w celach opisanych w niniejszych Informacjach dotyczących poufności danych. Lista naszych spółek stowarzyszonych jest dostępna na stronie http://www.investor.jnj.com/sec.cfm (proszę kliknąć link do Formularza 10K, Załącznik 21, pod „SEC Filings”). ETHICON Inc jest stroną odpowiedzialną za zarządzanie używanymi wspólnie danymi osobowymi.

  Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika niestowarzyszonym stronom trzecim, w tym organom regulacyjnym oraz dostawcom usług świadczącym usługi wspierające naszą działalność, np. dostawcom usług technologicznych, z którymi mamy podpisaną umowę.
   
 3. Prawa użytkownika dotyczące poufności danych: Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do gromadzonych przez nas danych osobowych, a także prawo do żądania poprawienia, usunięcia, zablokowania, przenoszenia i ograniczenia wykorzystywania takich informacji. Żądanie można zgłosić, kontaktując się z zespołem ds. medycznych na obszar EMEA pod adresem [email protected]
   
 4. Przesyłanie transgraniczne: Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych, o których mowa w niniejszych Informacjach dotyczących poufności danych, może wiązać się z przekazywaniem informacji do jurysdykcji znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika, w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju użytkownika. Stosujemy odpowiednie środki umowne i inne środki, aby chronić dane osobowe użytkownika podczas ich przesyłania. Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika do kraju uznanego za odpowiedni w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych, a w przeciwnym razie zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, takie jak standardowe klauzule umowne. Użytkownik może otrzymać kopię tych środków, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych odpowiedzialnym za kraj lub region użytkownika, jeśli dotyczy, pod adresem [email protected].
   
 5. Przechowywanie danych: Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to wymagane lub dozwolone w odniesieniu do celów, dla których pozyskano dane. Okres przechowywania danych określamy na podstawie następujących kryteriów: (i) czas, przez jaki utrzymujemy stały kontakt z użytkownikiem i świadczymy usługi na rzecz użytkownika; (ii) czy istnieje prawne zobowiązanie, któremu podlegamy; oraz (iii) czy przechowywanie jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do ustawowych okresów przedawnień, postępowania sądowego lub dochodzenia organu regulacyjnego).
   
 6. Inspektor ochrony danych i Przedstawiciel ds. danych: W przypadku pytań dotyczących naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych odpowiedzialnym za kraj lub region użytkownika, jeśli dotyczy, pod adresem [email protected]. Naszym przedstawicielem w Unii Europejskiej jest firma DePuy Ireland UC, z którą można się skontaktować pod adresem [email protected] (w temacie wiadomości należy wpisać ETHICON, INC).
   
 7. Składanie reklamacji: Użytkownik może złożyć reklamację do organu ochrony danych w swoim kraju lub regionie. Jeśli użytkownik przebywa w EOG, informacje kontaktowe takich organów są dostępne pod adresem http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080. Jeśli użytkownik przebywa w Wielkiej Brytanii, informacje kontaktowe są dostępne pod adresem https://ico.org.uk/.