ข้อตกลงการใช้งานตามกฎหมาย

เว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์") อยู่ภายใต้ "ข้อตกลงการใช้งาน" และการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อตกลงการใช้งาน (ซึ่งเรียกโดยรวมว่า "ข้อตกลง" นี้) ที่บริษัทเมดิคอล ดิไวซ์ บิซิเนส เซอร์วิสหรือบริษัทในเครือ (ซึ่งเรียกโดยรวมว่า "เจ้าของเว็บไซต์", "เรา", "พวกเรา") เป็นผู้โพสต์ในบางครั้ง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์นี้ [หรือซอฟต์แวร์มือถือ] เท่ากับว่าคุณยินยอมที่จะมีพันธะผูกพันทางกฎหมายกับข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ประหนึ่งว่าคุณได้ลงนามในข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ต้องการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ เราขอให้คุณอย่าเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ หรือโพสต์ หรือส่งสารใดๆ บนเว็บไซต์

กลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์

เมริกา เว็บไซต์นี้มิได้จัดตั้งขึ้นเพื่อบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูล

ข้อมูลต่างๆ รวมถึงคำปรึกษาและคำแนะนำในเว็บไซต์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาทั่วไปเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และมิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางการแพทย์หรือการดูแลสุขภาพ หรือนำไปใช้เพื่อการวินิจฉัยหรือการรักษาทางการแพทย์สำหรับปัญหาส่วนตัวใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ เนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ยังมิได้มุ่งหมายเพื่อนำไปใช้แทนคำแนะนำและบริการทางวิชาชีพจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับการรับรองซึ่งคุ้นเคยกับข้อเท็จจริงอันเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดขอคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับการรับรองอยู่เสมอเกี่ยวกับสภาพทางการแพทย์และก่อนเริ่มรับการรักษาใหม่ การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณอยู่ภายใต้อำนาจของคำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบและคำเตือนเพิ่มเติมที่อาจปรากฏอยู่ในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์

เราไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ต่อผลลัพธ์ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการกระทำหรือการไม่กระทำที่คุณได้ดำเนินการตามข้อมูล บริการ หรือเนื้อหาอื่นๆ ในเว็บไซต์นี้ แม้เราจะพยายามรักษาข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ แต่เรามิได้รับรองและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียอันเนื่องมาจากความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในเว็บไซต์นี้

ความเป็นเจ้าของ

คุณเข้าใจว่าเราให้บริการเว็บไซต์นี้แก่คุณเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่มิใช่วัตถุประสงค์ทางการค้าเท่านั้น คุณยอมรับว่าเว็บไซต์นี้รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเว็บไซต์ และคุณไม่มีสิทธิ์นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้งาน เราไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ต่ออันตรายหรือความสูญเสียที่คุณได้รับซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์การปฏิเสธหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเราไม่มีพันธะใดๆ ต่อการซ่อมบำรุงหรือบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ และเราไม่ขอรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่คุณอาจได้รับอันเนื่องมาจากการไม่ได้บำรุงรักษาหรือปรับปรุงเว็บไซต์

คุณไม่มีสิทธิ์คัดลอก เปลี่ยนแปลง หรือนำเว็บไซต์นี้ไปใช้งานใหม่ รวมถึงการปรับปรุงบนเว็บไซต์หรือส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับเว็บไซต์ด้วย

คุณมีสิทธิ์ใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามข้อตกลงการใช้งานเท่านั้น คุณได้รับการอนุญาตประเภทไม่จำกัดผู้รับอนุญาต ไม่สามารถส่งต่อได้ เพิกถอนได้ และมีสิทธิ์จำกัดให้ชม พิมพ์ และแจกจ่ายเนื้อหาในเว็บไซต์เพื่อนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ส่วนตัวที่มิใช่วัตถุประสงค์ทางการค้าได้ โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องไม่ลบหรือปิดบังประกาศด้านลิขสิทธิ์หรือประกาศอื่นๆ ที่แสดงอยู่บนเนื้อหา คุณไม่มีสิทธิ์คัดลอก พิมพ์ซ้ำ แก้ไข แสดง ใช้งาน แปล แจกจ่าย ปรับเปลี่ยน เผยแพร่ สื่อสารกับสาธารณะด้วยการสื่อสารทางไกล ส่งต่อ หรือจำหน่ายเนื้อหาที่ได้มาจากเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตามเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือมอบให้กับแหล่งการค้ารวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ หากมิได้รับการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเว็บไซต์ล่วงหน้า

นอกจากนี้ คุณยังตกลงว่าจะไม่: (i) ใช้งานเว็บไซต์นี้ในทางที่อาจทำให้เว็บไซต์นี้ใช้งานไม่ได้ ทำงานหนักเกินไป เกิดความเสียหาย หรือทำให้ประสิทธิภาพของเว็บไซต์นี้ด้อยลง หรือขัดขวางการใช้งานอื่นๆ ของเว็บไซต์ รวมถึงความสามารถของผู้ใช้ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์นี้ (ii) ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์ กระบวนการ หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงการดึงข้อมูล การทําเหมืองข้อมูล การติดตาม หรือการคัดลอกเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้ (iii) ใช้กระบวนการที่ดำเนินการโดยมนุษย์เพื่อติดตามหรือคัดลอกเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือเพื่อมีส่วนร่วมในวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอื่นๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเว็บไซต์ล่วงหน้า (iv) หรือใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งใดๆ ที่ขัดขวางการทำงานตามปกติของเว็บไซต์นี้ หรือ (v) พยายามขัดขวางการทำงานตามปกติของเว็บไซต์นี้

เราสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่มิได้อนุญาตแก่คุณอย่างชัดแจ้ง

บัญชีและรหัสผ่านของคุณ

เมื่อคุณลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก ระบบอาจแสดงข้อความให้คุณสร้างรหัสผ่าน คุณจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและไม่แบ่งปันรหัสผ่านนี้กับใครหรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีของคุณ คุณจะต้องไม่ใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของผู้อื่น คุณจะต้องแจ้งเราทันทีหากสงสัยว่ามีการใช้งานหรือเข้าถึงรหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เราไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ต่ออันตรายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับคุณเนื่องจากคุณไม่เก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ อนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานบัญชี หรือใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของผู้อื่น หรือคุณทราบหรือสงสัยว่ามีการใช้งานรหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ไม่แจ้งให้เราทราบโดยทันที

ความเป็นส่วนตัวและความยินยอมในการใช้ข้อมูล

ข้อมูลที่เราได้รับผ่านการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ ไม่ว่าจะผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราพูดถึงการจัดเก็บและการใช้งานข้อมูลที่คุณมอบให้กับเรา รวมถึงสิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น

การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลที่ติดต่อสื่อสารกันในเว็บไซต์นี้เป็นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อคุณสื่อสารกับเราผ่านเว็บไซต์นี้หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอื่นๆ เช่น อีเมล นั่นหมายความว่าคุณกำลังสื่อสารกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณยอมรับว่าเราอาจสื่อสารกับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามการควบคุมของกฎหมายความเป็นส่วนตัวในท้องถิ่น และการสื่อสารเช่นนั้นรวมถึงประกาศ การเปิดเผยข้อมูล สัญญา และการสื่อสารอื่นๆ ที่เรามอบให้คุณทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีความเท่าเทียมกับการสื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีอำนาจบังคับและผลเทียบเท่ากับการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการลงนามโดยผู้ส่งการสื่อสาร

การส่งข้อมูลของผู้ใช้

เราได้สร้างหรืออาจจะสร้างบางพื้นที่ขึ้นในเว็บไซต์ในอนาคต เช่น กระดานข้อความและห้องสนทนา ซึ่งเป็นสถานที่ที่สมาชิกสามารถอัปโหลดและแบ่งปันความคิด ความเห็น บทวิจารณ์สินค้า รูปภาพ วิดีโอ และความชอบกับสมาชิกคนอื่นๆ ได้ (เรียกโดยรวมว่า "ฟอรัม") ฟอรัมเหล่านี้อาจให้บริการเฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนของเว็บไซต์เท่านั้น เพื่อช่วยรับรองว่าข้อความตัวอักษร กราฟิก ซอฟต์แวร์ ดนตรี เสียง ภาพถ่าย วิดีโอ ข้อความ โพสต์ ข้อมูล ข่าวสาร หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ผู้ใช้โพสต์ (เรียกโดยรวมว่า "เนื้อหาของผู้ใช้") จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในวงกว้าง เราจึงได้กำหนดกฎพื้นฐานให้ทุกคนปฏิบัติตาม

นอกจากนี้ หากมีการให้บริการฟอรัมในเว็บไซต์ ผู้ใช้อาจโพสต์คำถามที่ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเราจะเป็นผู้ตอบได้ หากเป็นไปได้ เราจะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เพื่อตอบแทนเวลาที่พวกเขาตอบคำถามสมาชิก แต่ความคิดเห็นเหล่านั้นจะเป็นของตัวบุคลากรผู้ตอบคำถามแต่เพียงผู้เดียว เรามอบการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญและคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในฟอรัมเพื่อเป็นบริการด้านข้อมูลและการศึกษาแก่สมาชิกของเว็บไซต์เท่านั้น

นโยบายของเราที่มีต่อเว็บไซต์นี้คือเพื่อตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้เท่าที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติไม่ว่าก่อนหรือหลังการโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ การพิจารณาเนื้อหาก่อนการโพสต์หมายความว่าเราจะไม่โพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ลงในฟอรัมและสมาชิกคนอื่นๆ ของเว็บไซต์จะไม่สามารถเข้าถึงหรือชมเนื้อหานั้นได้จนกว่าเราจะตรวจสอบและตัดสินว่าเนื้อหาของผู้ใช้นั้นเหมาะที่จะโพสต์ลงบนฟอรัมหรือไม่ กระบวนการนี้ยังหมายรวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้ที่ส่งมาโพสต์จะไม่ได้รับการโพสต์แบบเรียลไทม์และอาจไม่ได้รับการโพสต์เลยหากเราเห็นว่าเนื้อหาดังกล่าวไม่เหมาะสมกับเว็บไซต์ การพิจารณาเนื้อหาหลังการโพสต์หมายความว่าเราจะตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้อีกครั้งหลังจากที่มีการโพสต์เนื้อหาบนเว็บไซต์แล้ว เนื้อหาของผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจพิจารณาหลังการโพสต์แล้วที่เจ้าของเว็บไซต์เห็นว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่เหมาะสมกับเว็บไซต์จะถูกลบออกจากเว็บไซต์โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของเนื้อหาทราบ

เนื้อหาของผู้ใช้จะต้องเหมาะสมกับฟอรัม เราไม่มีขีดจำกัดสำหรับเหตุผลที่เราปฏิเสธเนื้อหาของผู้ใช้ เราอาจปฏิเสธ แก้ไข หรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ที่ไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของชุมชนที่เราระบุไว้หรืออาจมีการระบุในอนาคต ซึ่งคุณจะต้องอ่านก่อนที่จะโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ลงในเว็บไซต์

เมื่อคุณส่งเนื้อหาของผู้ใช้เพื่อโพสต์ลงในฟอรัม คุณยังจะต้อง (1) ยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์โพสต์หรือถ่ายทอดเนื้อหาของผู้ใช้ (2) ยอมรับว่าคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณส่งมาเพื่อโพสต์แต่เพียงผู้เดียว และ (3) มอบสิทธิ์และการยินยอมประเภทไม่สามารถยกเลิกได้ ครอบคลุมทั่วโลก ไม่จำกัดผู้รับอนุญาต เป็นนิรันดร์ ออกใบอนุญาตย่อยได้โดยสมบูรณ์ ส่งต่อได้ และปราศจากลิขสิทธิ์ให้เจ้าของเว็บไซต์และบริษัทในเครือสามารถใช้เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณได้ในทุกแง่ในเว็บไซต์นี้และในเว็บไซต์อื่นๆ ที่เจ้าของเว็บไซต์หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ (รวมถึงบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของเว็บไซต์หรือบริษัทในเครือ)

เรามีสิทธิ์ใช้ความคิด แนวคิด ความรู้และทักษะ หรือเทคนิคที่อยู่ในหรือได้จากเนื้อหาของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ รวมถึงการพัฒนา ผลิต และทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น โปรดอย่าส่งความคิด คำแนะนำ หรือเนื้อหาใดๆ ที่คุณต้องการเก็บไว้เป็นความลับหรือที่คุณคาดว่าจะได้รับค่าตอบแทนมาให้เรา คุณจะไม่เรียกร้องสิ่งใดจากเราอันเนื่องมาจากการใช้หรือไม่ใช้เนื้อหาของผู้ใช้ เมื่อคุณส่งเนื้อหาของผู้ใช้ให้เรา คุณเข้าใจว่าเราจะมีสิทธิ์ (แต่มิได้มีพันธะ) ที่จะใช้ แสดง และเผยแพร่ชื่อ ภาพถ่าย ภาพเหมือน เสียง การแสดง ข้อมูลและ/หรือข้อความเกี่ยวกับชีวประวัติของคุณต่อสากลโลกได้ตลอดไปในเว็บไซต์และนี้และเว็บไซต์ในเครือหรือเว็บไซต์ที่จะมาสืบทอดเว็บไซต์นี้ หรือช่องทางโซเชียลมีเดียที่เราหรือบริษัทในเครือของเราเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ หากเราใช้ประโยชน์จากสิทธิ์เหล่านี้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจะไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง การแจ้งเตือน หรือเครดิตอื่นๆ และเจ้าของเว็บไซต์จะนำเนื้อหาดังกล่าวไปใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากคุณแต่อย่างใด

คุณทราบดีว่าฟอรัมนี้มีความคิดเห็นและมุมมองของผู้ใช้รายอื่นๆ และยังทราบดีว่าเราจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ต่อความถูกต้องของเนื้อหาของผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของผู้โพสต์เนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจะประเมินและเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเนื้อหาของผู้ใช้ รวมถึงการเชื่อถือความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับความสามารถในการอัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้และ/หรือความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้ ไม่ว่าจะแบบชั่วคราวหรือแบบถาวร และโดยจะแจ้งหรือไม่แจ้งล่วงหน้าก็ได้ ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบคุณหรือบุคคลภายนอกสำหรับการระงับหรือยับยั้งการยอมรับเนื้อหาของผู้ใช้

โปรดทราบว่าเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณส่งมายังเว็บไซต์นี้โดยผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่จะถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ดังกล่าว การรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยของอุปกรณ์เคลื่อนที่และข้อมูลและเนื้อหาที่อยู่ในอุปกรณ์นั้น รวมถึงรหัสผ่านที่คุณใช้ในอุปกรณ์นั้นและใช้เข้าถึงเว็บไซต์นี้อยู่ในความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว

การจัดเก็บเนื้อหาของผู้ใช้

เราอาจกำหนดปริมาณพื้นที่จัดเก็บสูงสุดของเนื้อหาของผู้ใช้บนเว็บไซต์ เราไม่ขอรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรืออันตรายที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการลบหรือความล้มเหลวในการจัดเก็บข้อความ การสื่อสาร หรือเนื้อหาของผู้ใช้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพื้นที่จัดเก็บสูงสุด

ข้อตกลงเพิ่มเติม

ข้อตกลงเพิ่มเติมอาจควบคุมคุณสมบัติบางอย่างของเนื้อหาหรือเว็บไซต์ เช่น ข้อเสนอ การจับรางวัล การแข่งขัน การประกวด และการชิงโชค หากคุณเข้าร่วมกิจกรรมในเว็บไซต์นี้ที่อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของข้อตกลงเพิ่มเติม เช่น การจับรางวัล การแข่งขัน การประกวด หรือการชิงโชคที่มีกฎอย่างเป็นทางการ คุณยอมรับว่าคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงเพิ่มเติมเหล่านั้นเพิ่มจากข้อตกลงการใช้งาน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบของการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ให้บริการแบบ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" เว้นแต่ว่าได้ระบุไว้เป็นพิเศษ ณ ที่นี้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีอำนาจบังคับใช้อนุญาตให้กระทำได้ เจ้าของเว็บไซต์ขอปฏิเสธการรับประกันทุกประเภทอย่างชัดแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันที่แสดงไว้โดยชัดแจ้ง เป็นไปตามกฎหมาย หรือโดยนัยก็ตาม รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การรับประกันความสามารถด้านการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์บางประการ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

เจ้าของเว็บไซต์ไม่ขอรับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ หรือการเข้าถึงเว็บไซต์จะไม่ถูกขัดจังหวะ เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่อง (หากมี) จะได้รับการแก้ไข เจ้าของเว็บไซต์ไม่ขอรับประกันผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือรับประกันความถูกต้อง คุณภาพ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลในเว็บไซต์นี้

คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณยอมรับความเสี่ยงจากการใช้งานเนื้อหาและ/หรือข้อมูลใดๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับผ่านการใช้งานเว็บไซต์นี้ และจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์หรือการสูญหายของข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการดาวน์โหลดเนื้อหาและ/หรือข้อมูลดังกล่าว

คำแนะนำหรือข้อมูลใดๆ ทั้งแบบปากเปล่าหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่คุณได้รับจากเจ้าของเว็บไซต์หรือผ่านเว็บไซต์นี้ไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจน ณ ที่นี้

ขีดจำกัดความรับผิดชอบ

คุณเข้าใจและยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าเจ้าของเว็บไซต์ บริษัทในเครือ และกรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้ได้รับมอบอำนาจ หรือผู้แทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะไม่มีส่วนร่วมผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม พิเศษ โดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นผลสืบเนื่อง เป็นการลงโทษ หรือร้ายแรงขึ้น รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การสูญเสียการใช้งาน การสูญเสียรายได้ เงินเก็บ หรือกำไร การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียค่าความนิยม ต้นทุนการจัดหาบริการทดแทน หรือความเสียหายทางอ้อม พิเศษ โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือเป็นผลสืบเนื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตาม โดยไม่สนว่าจะเป็นไปตามทฤษฎีความรับผิดชอบใด ไม่ว่าจะเป็นการผิดสัญญา การละเมิด (รวมถึงความรับผิดชอบจากการประมาทเลินเล่อและความรับผิดโดยเคร่งครัด) หรือเป็นผลมาจาก (1) การใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ (2) ต้นทุนการจัดหาบริการ สิ่งของ หรือเว็บไซต์ทดแทน (3) การเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงการส่งต่อหรือข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) (4) ข้อความหรือการกระทำของบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์ หรือ (5) กรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ข้อจำกัดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ไม่ว่าเจ้าของเว็บไซต์จะรับทราบความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม และแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์สำคัญของการแก้ไขแบบจำกัด การไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบนี้จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายที่มีอำนาจบังคับใช้อนุญาต

ประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าและชื่อแบรนด์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเว็บไซต์ บริษัทในเครือ หรือเจ้าของที่เป็นบุคคลภายนอก คุณไม่มีสิทธิ์ใช้หรือแสดงเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการบริการที่เจ้าของเว็บไซต์เป็นเจ้าของโดยไม่ได้รับการยินยอมล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร คุณไม่มีสิทธิ์ใช้หรือแสดงเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการบริการที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ

การแจ้งล่วงหน้าและขั้นตอนสำหรับการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์

เราขอให้ผู้ใช้เคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตามที่ได้กล่าวไว้ในรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล ประมวลกฎหมายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาข้อ 17 มาตราที่ 512 (Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Sec.512) เราได้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อรับการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีผู้ร้องเรียน โดยสามารถติดต่อตัวแทนดังกล่าวได้ผ่านส่วน "ติดต่อเรา" ของเว็บไซต์นี้ (เข้าถึงได้ที่นี่) หากต้องการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามกระบวนการที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 1-6 ด้านล่าง ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่แจกแจงไว้ในหน้า "ติดต่อเรา" และ/หรือแจ้งข้อมูลหก (6) ประการที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ผ่านจดหมาย โดยส่งมายังที่อยู่นี้

Medical Devices Business Services, Inc.
Attention: Communications
700 Orthopaedic Drive
P.O. Box 988
Warsaw, IN 46581
(800) 473-3789
[email protected]

หากคุณเชื่อมั่นอย่างบริสุทธิ์ใจว่าผลงานของคุณถูกคัดลอกในทางที่เข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดมอบข้อมูลต่อไปนี้ให้กับตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของเราผ่านกระบวนการที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

  1. รายการชื่อจริง นามสกุล อีเมล และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่ถูกต้องของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่ในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์
  2. หากคุณใช้หน้า "ติดต่อเรา" โปรดเลือกตัวเลือก "ข้อกังวลหรือคำร้อง" ใต้ส่วน "หัวข้ออีเมล" ของแบบฟอร์มดังกล่าว
  3. คำอธิบายเกี่ยวกับผลงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณร้องเรียนว่าถูกละเมิดพร้อมลายเซ็นเดิม หากคุณส่งคำร้องผ่านแบบฟอร์ม "ติดต่อเรา" โปรดระบุข้อมูลนี้ในส่วน "คำถามหรือความคิดเห็น" ของแบบฟอร์ม "ติดต่อเรา" และลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่ส่วนท้ายของคำอธิบาย (เช่น /ชื่อ/)
  4. คำอธิบายถึงที่ตั้งบนเว็บไซต์ของเนื้อหาที่คุณร้องเรียนว่าถูกละเมิด (รวมถึงลิงก์/URL เฉพาะ หากเป็นไปได้)
  5. ข้อความจากคุณที่แสดงว่าคุณเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าการใช้งานที่เกิดข้อพิพาทนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือกฎหมาย โดยใส่รวมไว้ในคำร้อง หรือหากคุณใช้แบบฟอร์ม ให้ใส่รวมไว้ในส่วน "คำถามหรือความคิดเห็น" ของแบบฟอร์ม "ติดต่อเรา" และ
  6. ข้อความจากคุณที่จัดทำขึ้นภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จ (Penalty of Perjury) ว่าข้อมูลด้านบนในเอกสารแจ้งของคุณถูกต้องและคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ สำหรับใส่ลงในจดหมายคำร้อง หรือหากคุณใช้แบบฟอร์ม สำหรับใส่ลงในส่วน "คำถามหรือความคิดเห็น" ของแบบฟอร์ม "ติดต่อเรา" (ซึ่งจะมี "ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์" ของคุณกำกับตามที่ระบุไว้ในรายการที่สาม (3) ด้านบน)

หลังจากที่เราได้รับการแจ้งพร้อมข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการที่ 1 ถึง 6 ด้านบนแล้ว:

  1. เราจะลบหรือปิดใช้งานการเข้าถึงเนื้อหาที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดลิขสิทธิ์
  2. เราจะส่งต่อการแจ้งนี้ไปยังผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ได้รับการร้องเรียน ("ผู้รับบริการ") และ
  3. เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแจ้งผู้รับบริการว่าสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวของเขาหรือเธอถูกลบออกหรือถูกปิดใช้งานแล้ว

การแก้ไขหรือการระงับเว็บไซต์ชั่วคราว

เราจะพยายามตามความเหมาะสมเพื่อทำให้เว็บไซต์พร้อมใช้งาน แต่ในบางครั้ง เราอาจจำเป็นต้องแทรกแซง จำกัด แก้ไข หรือระงับเว็บไซต์หรือส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ไม่ว่าจะแบบชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบต่ออันตรายหรือการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับคุณอันเป็นผลมาจากการดำเนินการดังกล่าว

การยกเลิกสิทธิ์

เราสามารถยกเลิกสิทธิ์การใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้ทุกเมื่อ และสามารถลบเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ หรือทั้งหมดของคุณได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากมีเหตุผลอันสมควรต่อการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการละเมิดข้อตกลงการใช้งานและแนวทางปฏิบัติของชุมชน เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับคุณอันเป็นผลมาจากการยกเลิกสิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณในกรณีเหล่านี้ หากมีการยกเลิกสิทธิ์การใช้งานเกิดขึ้น คุณจะต้องหยุดใช้งานเว็บไซต์ และคุณยอมรับว่าเงื่อนไขของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของ ประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า การชดใช้ค่าเสียหาย คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบหรือการรับประกัน ขีดจำกัดความรับผิดชอบ และกฎหมายที่มีอำนาจบังคับใช้จะไม่ได้รับผลใดๆ จากการยกเลิกสิทธิ์ดังกล่าว

ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์หรือการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เราจัดหาลิงก์เหล่านี้ให้เพื่อความสะดวกสบายของคุณเท่านั้น เรามิได้แสดงออกหรือบอกเป็นนัยถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลของบุคคลภายนอกโดยใช้ข้อมูล สาร หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกที่มีอยู่ใน อ้างไปยัง รวมอยู่ใน หรือเชื่อมโยงจากหรือไปยังเว็บไซต์นี้ ข่าวสาร ข้อมูล ความคิดเห็น คำแนะนำ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บุคคลภายนอกมอบให้ผ่านลิงก์ที่นำไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือผ่านเว็บไซต์ของพวกเขาเองอยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกผู้นั้นแต่เพียงผู้เดียว มิใช่เจ้าของเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คุณตกลงว่าจะจ่ายค่าชดเชยและไม่ทำให้เจ้าของเว็บไซต์และบริษัทในเครือและกรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอันตรายจากการฟ้องร้อง ความรับผิดชอบ ความเสียหาย และค่าใช้จ่าย รวมถึง (แต่ไม่ได้จำกัดเพียง) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ () การละเมิดข้อตกลงการใช้งาน () การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การถ่ายโอนหรือการป้อนข้อมูลหรือเนื้อหาที่คุณเป็นผู้กระทำในเว็บไซต์นี้ และ () การฟ้องร้องหรือการกล่าวหาว่าเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของผู้อื่น หรือสิทธิในความเป็นส่วนตัว ของบุคคลภายนอก

การแก้ไขข้อตกลง

เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานบ้างเป็นบางครั้งตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยการปรับปรุงข้อตกลงการใช้งานในเว็บไซต์นี้และระบุวันที่ข้อตกลงการใช้งานฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ วันที่ "ปรับปรุงครั้งล่าสุด" ที่ด้านบนของข้อตกลงการใช้งานนี้จะระบุวันที่มีการแก้ไขครั้งล่าสุด หากคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อหลังจากที่มีการโพสต์ข้อตกลงการใช้งานฉบับใหม่ จะถือว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น เมื่อไรก็ตามที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ คุณควรตรวจสอบเสมอเพื่อดูว่ามีการโพสต์ข้อตกลงฉบับใหม่หรือไม่

ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานหรือเว็บไซต์นี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ตามข้อมูลการติดต่อที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือส่วน "ติดต่อเรา" ของเว็บไซต์

การเป็นโมฆะของข้อตกลง

หากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือข้อกำหนดของข้อตกลงการใช้งานนี้ไม่เป็นไปตามกฎหมาย เป็นโมฆะ ใช้งานไม่ได้ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ส่วนนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะจากข้อตกลงการใช้งานนี้และจะไม่มีผลต่อ ความถูกต้องและการมีอำนาจบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือ

การดำรงอยู่

หัวข้อทั้งหมดจะไม่ได้รับผลใดๆ จากการยกเลิกสิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์นี้

กฎหมายและอำนาจศาลที่มีอำนาจบังคับใช้

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานของผู้อยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ประเทศอื่นๆ อาจมีกฎหมาย ข้อกำหนดจำเป็น หรือเวชปฏิบัติที่แตกต่างไปจากประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อตกลงและการแก้ไขข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ เว็บไซต์นี้ หรือสินค้าที่คุณซื้อจากเว็บไซต์นี้ และข้อผูกมัดที่ปราศจากสัญญาที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการใช้งานนี้จะได้รับการควบคุมดูแลและตีความตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยที่หลักการของกฎหมายที่ขัดแย้งกันนั้นจะไม่มีผลใดๆ การดำเนินคดีหรือพิจารณาคดีระหว่างคุณและเจ้าของเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับข้อตกลงนี้จะถูกยื่นต่อศาลที่มีเขตอํานาจอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น และคุณตกลงว่าจะปฏิบัติตามเขตอำนาจศาลทั้งแบบส่วนตัวและแบบเฉพาะของศาลดังกล่าว

ปรับปรุงล่าสุด 2 เมษายน 2018