noimage

Gồm 4 nhóm:
- Dụng cụ khâu cắt nối thẳng cho mạch máu với khóa an toàn PROXIMATE
- Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng cho mạch máu với khóa an toàn PROXIMATE 
- Họ Dụng cụ khâu cắt nối thẳng với khóa an toàn PROXIMATE (55,75)
- Họ Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng với khóa an toàn PROXIMATE (55,75)

CÁC TÀI LIỆU

Hướng dẫn sử dụng : No Files Uploaded.

Điều kiện và thời gian bảo hành : No Files Uploaded.