noimage

Gồm 2 nhóm:
- Họ Dụng cụ khâu cắt nối thẳng với khóa an toàn PROXIMATE (100)
- Họ Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng với khóa an toàn PROXIMATE (100)

CÁC TÀI LIỆU

Hướng dẫn sử dụng : No Files Uploaded.

Điều kiện và thời gian bảo hành : No Files Uploaded.