Wettelijke gebruiksvoorwaarden

Deze website (“Website”) wordt u aangeboden onder deze “Gebruiksvoorwaarden” en eventuele wijzigingen of aanvullingen hierop (gezamenlijk aangeduid als deze “Overeenkomst”) die kunnen worden geplaatst door Medical Devices Business Services, Inc. of een van haar gelieerde bedrijven (gezamenlijk “Site-eigenaar”, “wij”, “ons”) van tijd tot tijd. Uw gebruik van deze Website, of enige andere diensten of inhoud die via de Website [of mobiele software] wordt aangeboden, wordt beschouwd als uw toestemming om wettelijk gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van de overeenkomst, die op dezelfde manier afdwingbaar zijn alsof u de Overeenkomst heeft ondertekend. Als u niet bereid bent om de voorwaarden in de Overeenkomst te accepteren, vragen we u om de Website niet te bezoeken of te gebruiken of er materiaal op te plaatsen of in te dienen.

Beoogd publiek Website

Deze Website is niet bedoeld voor personen onder de 18 jaar.

Informatie disclaimer

DE INFORMATIE, INCLUSIEF ADVIES EN AANBEVELINGEN OP DE WEBSITE IS ENKEL BEDOELD ALS EEN ALGEMEEN EDUCATIEF HULPMIDDEL. HET IS NIET BEDOELD ALS MEDISCH OF GEZONDHEIDSADVIES, OF OM TE WORDEN GEBRUIKT VOOR MEDISCHE DIAGNOSE OF BEHANDELING, VOOR WELK INDIVIDUEEL PROBLEEM DAN OOK. HET IS OOK NIET BEDOELD ALS VERVANGING VAN PROFESSIONEEL ADVIES EN DIENSTEN VAN EEN GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER DIE BEKEND IS MET UW UNIEKE FEITEN. VRAAG ALTIJD HET ADVIES VAN UW ARTS OF ANDERE GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER MET BETREKKING TOT ELKE MEDISCHE AANDOENING EN VOORDAT U MET EEN NIEUWE BEHANDELING BEGINT. UW GEBRUIK VAN DE SITE IS ONDERHEVIG AAN DE AANVULLENDE DISCLAIMERS EN WAARSCHUWINGEN DIE OP DE WEBSITE KUNNEN VERSCHIJNEN.

WIJ AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE GEVOLGEN DIE DIRECT OF INDIRECT VERBAND HOUDEN MET ENIGE HANDELING OF OF HET NALATEN VAN ACTIE DIE U ONDERNEEMT OP BASIS VAN DE INFORMATIE, DIENSTEN OF ANDER MATERIAAL OP DE WEBSITE. HOEWEL WE STREVEN OM DE INFORMATIE OP DE WEBSITE JUIST, VOLLEDIG EN UP-TO-DATE TE HOUDEN, GEVEN WIJ GEEN ENKELE ZEKERHEID EN ZIJN WIJ NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE.

Eigendom

U begrijpt dat de Website alleen beschikbaar is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U stemt ermee in dat de Website eigendom is van de Site-eigenaar; inclusief alle intellectuele eigendomsrechten erin en dat u niet het recht hebt om ze te gebruiken anders dan uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies dat u lijdt in verband met het gebruik dat u maakt van de Website voor zakelijke doeleinden of andere doeleinden die niet zijn toegestaan onder deze gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot de Website te weigeren of te beëindigen. De Website wordt gratis ter beschikking gesteld en op basis daarvan zijn wij niet verplicht om onderhouds- of ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking daartoe en zijn wij niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade dat u lijdt als gevolg van het niet onderhouden of bijwerken van de Website.

U mag de Website, eventuele updates ervan of enig deel ervan, inclusief de software die erin is verwerkt, niet kopiëren, wijzigen of hergebruiken.

U mag deze Website alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte licentie om inhoud die u van de Website hebt opgehaald, te bekijken, af te drukken en te verspreiden voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u de copyrightvermelding of andere kennisgevingen die op de inhoud worden weergegeven, niet verwijdert of onleesbaar maakt. U mag de inhoud van de Website op geen enkele manier kopiëren, herdrukken, wijzigen, weergeven, uitvoeren, vertalen, distribueren, aanpassen, uitzenden, aan het publiek communiceren via telecommunicatie, verspreiden of verkopen voor enig commercieel gebruik of verstrekken aan elke commerciële bron, inclusief andere websites, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Site-eigenaar.

Bovendien stemt u ermee in om: (i) deze Website niet te gebruiken op een manier die deze Website zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten, of enig ander gebruik van deze Website zou kunnen verstoren, inclusief het vermogen van een gebruiker om deel te nemen aan real-time activiteiten via deze Website; (ii) geen robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel gebruiken om toegang te krijgen tot deze Website voor welk doel dan ook, inclusief het schrapen, dataminen, monitoren of kopiëren van materiaal op deze Website; (iii) geen handmatig proces gebruiken om het materiaal op deze Website te controleren of te kopiëren, of om enig ander ongeoorloofd doel na te streven zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Site-eigenaar; (iv) niet anderszins een apparaat, software of routine gebruiken die de goede werking van deze Website verstoort; of (v) niet anderszins proberen de goede werking van deze Website te verstoren.

We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend.

Uw account en wachtwoord

Wanneer u zich voor het eerst registreert om de Website te gebruiken, wordt u mogelijk gevraagd een wachtwoord aan te maken. U moet uw wachtwoord geheim houden en aan niemand anders geven of ze uw account laten gebruiken. U mag het wachtwoord of account van iemand anders niet gebruiken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u enig ongeoorloofd gebruik van of toegang tot uw wachtwoord of account vermoedt. Wij zijn niet verantwoordelijk als u schade of verlies lijdt omdat u uw wachtwoord niet geheim houdt, als u iemand anders uw account laat gebruiken, als u het wachtwoord of account van iemand anders gebruikt, of als u zich bewust wordt van of ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account vermoedt, maar u ons niet onverwijld op de hoogte stelt.

Privacy en toestemming om gegevens te gebruiken

De informatie die we verkrijgen door uw gebruik van de Website, hetzij via het registratieproces of anderszins, is onderworpen aan ons Privacybeleid. Ons Privacybeleid behandelt onze verzameling en gebruik van de gegevens die u ons verstrekt, inclusief uw rechten met betrekking tot die informatie.

Elektronische communicatie

De informatie die op de Website wordt gecommuniceerd, vormt een elektronische communicatie. Wanneer u met ons communiceert via de Website of via andere vormen van elektronische media, zoals e-mail, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in dat we elektronisch kunnen communiceren, met inachtneming van de lokale privacywetgeving, en dat dergelijke communicatie, evenals kennisgevingen, openbaarmakingen, overeenkomsten en andere communicatie die we u elektronisch verstrekken, gelijkwaardig is aan schriftelijke communicatie en dezelfde kracht en effect heeft alsof ze schriftelijk zou zijn en ondertekend zou zijn door de partij die de communicatie verzendt.

Inzendingen van gebruikers

We hebben bepaalde gebieden gecreëerd, of kunnen deze in de toekomst creëren, zoals prikborden en chatrooms, op de Website waar leden hun gedachten, opmerkingen, productrecensies, foto’s, video’s en dergelijke kunnen uploaden en delen met andere leden (gezamenlijk, “Forums”). Deze Forums zijn mogelijk alleen beschikbaar voor geregistreerde leden van de Website. Om ervoor te zorgen dat de tekst, afbeeldingen, software, muziek, geluid, foto’s, video’s, berichten, artikelen, gegevens, informatie of ander materiaal dat door gebruikers wordt geplaatst (gezamenlijk de “Gebruikersinhoud”) gunstig is voor de grotere gemeenschap, hebben we enkele basisregels opgesteld die iedereen moet volgen.

Als er binnen de Website een Forum wordt aangeboden, kunnen gebruikers bovendien vragen plaatsen die door door ons ingeschakelde experts moeten worden beantwoord. Waar van toepassing, worden deze experts door ons betaald voor hun tijd bij het beantwoorden van vragen van leden, maar de meningen die zij uiten zijn hun eigen meningen. We bieden uitsluitend toegang tot de experts en hun begeleiding in het Forum als een informatieve en educatieve dienst aan leden van de Website.

Ons beleid voor deze Website is om Gebruikersinhoud te beoordelen, voor zover praktisch mogelijk, voor of nadat dergelijke Gebruikersinhoud is geplaatst. Beoordeling vooraf betekent dat de Gebruikersinhoud niet op het Forum wordt geplaatst en niet kan worden geopend of bekeken door andere leden van de Website totdat we deze hebben beoordeeld en hebben vastgesteld dat de Gebruikersinhoud geschikt is om op het Forum te plaatsen. Dit proces betekent ook dat Gebruikersinhoud die wordt ingediend voor plaatsing niet in real-time wordt geplaatst en mogelijk nooit zal worden geplaatst als we vaststellen dat deze ongeschikt is voor de Website. Beoordeling achteraf betekent dat Gebruikersinhoud door ons wordt beoordeeld nadat deze al op de Website is geplaatst. Gebruikersinhoud die achteraf beoordeeld wordt waarvan de Site-eigenaar bepaalt dat deze niet voldoet aan deze voorwaarden of anderszins ongeschikt is voor de Website, wordt zonder kennisgeving aan de Gebruiker van de Website verwijderd.

Gebruikersinhoud moet geschikt zijn voor het Forum. Zonder de redenen te beperken waarom Gebruikersinhoud door ons kan worden afgewezen, kunnen we Gebruikersinhoud afwijzen, bewerken of verwijderen die niet voldoet aan de gemeenschapsrichtlijnen die we verstrekken - of mogelijk in de toekomst zullen verstrekken - en die u moet lezen voordat u Gebruikersinhoud plaatst op de Website.

Door Gebruikersinhoud in te dienen voor plaatsing op een Forum, bevestigt u ook (1) dat u gerechtigd bent om Gebruikersinhoud te plaatsen of te verzenden; (2) ermee akkoord gaat dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle Gebruikersinhoud die u indient voor plaatsing; en (3) aan de Site-eigenaar en zijn gelieerde entiteiten een onherroepelijk, wereldwijd, niet-exclusief, eeuwigdurend, volledig sublicentieerbaar, overdraagbaar, royalty-vrij recht en licentie verleent om uw Gebruikersinhoud op welke manier dan ook te gebruiken op de Website en op enige andere Website die eigendom is van of beheerd wordt door de Site-eigenaar of zijn gelieerde ondernemingen (evenals op socialmediasites die geassocieerd zijn met de Site-eigenaar of zijn gelieerde ondernemingen).

Het staat ons vrij om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in of afgeleid van Gebruikersinhoud voor welk doel dan ook te gebruiken, inclusief het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten. Stuur ons daarom alstublieft geen ideeën, suggesties of materialen die u vertrouwelijk wilt houden of waarvoor u een vergoeding verwacht. U zal geen enkele claim tegen ons hebben met betrekking tot enig gebruik of niet-gebruik van Gebruikersinhoud. Wanneer u Gebruikersinhoud indient, begrijpt u dat we het recht hebben, maar niet de verplichting, om uw naam, foto, beeltenis, stem, uitvoering, biografische informatie en/of verklaringen, te gebruiken, weer te geven en te publiceren, over de hele wereld voor altijd op de Website en op elke gelieerde of opvolgende Website of socialmediakanalen die eigendom zijn van of beheerd worden door ons of onze gelieerde ondernemingen. Als we gebruik maken van een van deze rechten, begrijpt u en stemt u ermee in dat u geen andere tegenprestatie, betaling, kennisgeving of krediet zal ontvangen, noch enige goedkeuring zal hebben over hoe de Site-eigenaar ze gebruikt.

U erkent dat de Forums de meningen en standpunten van andere gebruikers bevatten. U erkent verder dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van enige Gebruikersinhoud op de Website. U begrijpt en stemt ermee in dat alle Gebruikersinhoud uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de persoon die de Inhoud heeft geplaatst. U begrijpt en stemt ermee in dat u het gebruik van Gebruikersinhoud zal evalueren en alle risico’s zal dragen, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke Gebruikersinhoud.

We behouden ons het recht voor om op elk moment, naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent uw mogelijkheid om Gebruikersinhoud te uploaden en/of uw mogelijkheid om toegang te krijgen tot Gebruikersinhoud te beëindigen, met of zonder kennisgeving. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige opschorting of stopzetting van de acceptatie van Gebruikersinhoud.

Vergeet niet dat alle Gebruikersinhoud die u via een mobiel apparaat naar de Website verzendt, op dat mobiele apparaat wordt opgeslagen. De beveiliging en veiligheid van uw mobiele apparaat en de informatie en materialen die erop staan, evenals elk wachtwoord dat u op uw apparaat gebruikt en om toegang te krijgen tot de Website, zijn uw eigen verantwoordelijkheid.

Opslag van Gebruikersinhoud

We kunnen een maximale hoeveelheid opslagruimte opleggen voor Gebruikersinhoud op de Website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade die u lijdt als gevolg van het verwijderen of niet opslaan van berichten, communicatie of andere Gebruikersinhoud in verband met het aanhouden van de maximale hoeveelheid opslagruimte.

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde functies of inhoud op de Website, zoals aanbiedingen, prijstrekkingen, wedstrijden, prijsvragen en sweepstakes. Door deel te nemen aan een activiteit op de Website waarop aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, zoals een prijstrekking, wedstrijd, prijsvraag of sweepstakes met officiële regels, gaat u ermee akkoord dat u naast deze Gebruiksvoorwaarden ook onderworpen bent aan die Aanvullende voorwaarden.

Disclaimer van garanties met betrekking tot het gebruik van de Website

DE WEBSITE WORDT GELEVERD OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE”-BASIS. BEHALVE ZOALS HIERIN SPECIFIEK WORDT VERMELD, WIJST DE SITE-EIGENAAR VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WET UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET, WETTELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.

DE SITE-EIGENAAR GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE DAT DE WEBSITE AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN, OF DAT DE TOEGANG TOT DE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, OF DAT EVENTUELE GEBREKEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. DE SITE-EIGENAAR GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID, KWALITEIT OF BETROUWBAARHEID VAN INFORMATIE DIE VIA DE WEBSITE WORDT VERKREGEN.

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE MATERIALEN EN/OF GEGEVENS DIE WORDEN GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP EIGEN RISICO WORDEN GEBRUIKT EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL EN/OF GEGEVENS.

GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VAN DE SITE-EIGENAAR OF VIA DE WEBSITE VERKREGEN, ZAL ENIGE GARANTIE CREËREN DIE HIERIN NIET UITDRUKKELIJK WORDT GEGEVEN.

Beperkingen van aansprakelijkheid

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE SITE-EIGENAAR, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE DIRECTEUREN, OFFICIEREN, WERKNEMERS, AGENTEN, MANDATARISSEN OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, BESTRAFFENDE OF VERHOOGDE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIG VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN INKOMSTEN, BESPARINGEN OF WINST, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, KOSTEN VAN AANSCHAFFING VAN VERVANGENDE DIENSTEN, OF ENIGE ANDERE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, ONGEACHT DE OORZAAK, EN OP ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ VOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID EN STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID), OF ANDERSZINS ALS GEVOLG VAN (1) HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITE; (2) DE KOSTEN VAN AANSCHAFFING VAN VERVANGENDE DIENSTEN, ARTIKELEN OF WEBSITES; (3) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS (INCLUSIEF PERSOONLIJKE INFORMATIE); (4) DE VERKLARINGEN OF HET GEDRAG VAN DERDEN OP DE WEBSITE; OF (5) ENIGE ANDERE ZAAK MET BETREKKING TOT DE WEBSITE. DEZE BEPERKINGEN ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN, ONGEACHT OF DE SITE-EIGENAAR OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN NIETTEGENSTAANDE ENIG FALEN VAN DE WEZENLIJKE DOELSTELLING VAN BEPERKT RECHTSMIDDEL. DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Kennisgevingen over handelsmerken

De handelsmerken en merknamen die op deze Website worden weergegeven, zijn eigendom van de Site-eigenaar, zijn gelieerde ondernemingen of externe eigenaren. U mag geen handelsmerken of dienstmerken die eigendom zijn van de Site-eigenaar gebruiken of weergeven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag geen andere handelsmerken of servicemerken die op deze Website worden weergegeven, gebruiken of weergeven zonder toestemming van hun eigenaren.

Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims inzake inbreuken op het auteursrecht

We vragen onze gebruikers om de intellectuele eigendom van anderen te respecteren. Overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act, 17 USC sec. 512 hebben we een vertegenwoordiger aangewezen om kennisgevingen van vermeende inbreuken op het auteursrecht te ontvangen, die kan worden bereikt via het gedeelte “Neem contact met ons op” van deze Website, indien ingevuld volgens het proces beschreven in paragrafen 1-6 hieronder, via de telefoonnummers vermeld op onze pagina “Neem contact met ons op”, en/of via een brief met de onderstaande zes (6) stukken informatie naar het volgende adres:

Medical Devices Business Services, Inc.
Ter attentie van: Communications
700 Orthopaedic Drive
P.O. Box 988
Warsaw, IN 46581
(800) 473-3789
[email protected]

Als u te goeder trouw gelooft dat uw werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht inhoudt, bezorg dan de volgende informatie aan onze vertegenwoordiger door middel van het hieronder beschreven proces:

  1. Een lijst met de juiste voornaam, achternaam, e-mailadres en fysiek adres van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrechtbelang;
  2. Als u de pagina “Neem contact met ons op” gebruikt, selecteert u de optie “Bezorgdheid of klacht” onder het gedeelte “Onderwerp van e-mail” van het formulier.
  3. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt met een originele handtekening. Als u iets indient via ons “Neem contact met ons op”-formulier, geef deze informatie dan op in het gedeelte “Vraag of opmerking” van het “Neem contact met ons op”-formulier, inclusief een elektronische handtekening aan het einde van uw beschrijving (bv. /naam/);
  4. Een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt, zich op de Website bevindt (waar mogelijk inclusief een specifieke link/URL);
  5. Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet, om te worden opgenomen in de klacht, of, indien u het formulier gebruikt, om op te nemen in de “Vraag of commentaar” van het “Neem contact met ons op”-formulier; en
  6. Een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden, om op te nemen in de klachtenbrief, of als u het formulier gebruikt, om te worden opgenomen in het gedeelte “Vraag of opmerking” van het “Neem contact met ons op”-formulier (dat uw “elektronische handtekening” zal bevatten, zoals vereist in item drie (3) hierboven).

Na ontvangst van de kennisgeving met alle informatie zoals beschreven in 1 tot en met 6 hierboven:

  1. Zullen wij de toegang tot het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt, verwijderen of uitschakelen;
  2. Zullen wij de melding doorsturen naar de vermeende inbreukmaker (“Abonnee”); en
  3. Zullen wij redelijke stappen ondernemen om de Abonnee onmiddellijk op de hoogte te stellen dat het materiaal werd verwijderd of de toegang tot het materiaal werd geblokkeerd.

Wijziging of opschorting van de Website

We zullen redelijke inspanningen leveren om de Website beschikbaar te maken, maar het is mogelijk dat we van tijd tot tijd de Website of delen ervan zonder voorafgaande kennisgeving moeten onderbreken, beperken, wijzigen of stopzetten, tijdelijk of permanent. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen die u lijdt als gevolg van dergelijke acties.

Beëindiging

We kunnen op elk moment uw gebruik van of toegang tot de Website beëindigen en kunnen uw Gebruikersinhoud geheel of gedeeltelijk verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving als we daar een goede reden voor hebben, waaronder een schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden en de gemeenschapsrichtlijnen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade die u lijdt als gevolg van beëindiging van uw gebruik van de Website in deze omstandigheden. In het geval van beëindiging moet u stoppen met het gebruik van de Website en gaat u ermee akkoord dat de bepalingen van de Overeenkomst met betrekking tot Eigendom, Kennisgevingen van handelsmerken, Vrijwaring, Disclaimer of garanties, Aansprakelijkheidsbeperkingen en Toepasselijk recht na een dergelijke beëindiging van kracht blijven.

Links naar Websites van derden

Deze Website kan links of verwijzingen naar websites van derden bevatten. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Geen enkele goedkeuring van producten, diensten of informatie van derden wordt uitgedrukt of geïmpliceerd door enige informatie, materiaal of inhoud van een derde partij die is opgenomen in, waarnaar wordt verwezen, omvat in of gelinkt van of naar deze Website. Alle informatie, gegevens, meningen, aanbevelingen, producten of diensten die door dergelijke derden worden verstrekt via links naar andere websites of anderszins beschikbaar worden gesteld via hun websites, zijn uitsluitend die van dergelijke derden en niet van de Site-eigenaar. Uw gebruik van dergelijke websites van derden is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van dergelijke websites.

Vrijwaring

U stemt ermee in de Site-eigenaar en zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers, agenten of andere vertegenwoordigers te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheid, schade en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot alle juridische kosten en kosten die voortvloeien uit of verband houden met op (a) uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (b) uw gebruik van deze website, inclusief maar niet beperkt tot verzending of plaatsing van informatie of materiaal door u op deze Website; en (c) elke claim of bewering dat uw Gebruikersinhoud inbreuk maakt op het intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten, of privacyrechten, van een derde partij.

Wijzigingen aan deze Voorwaarden

We kunnen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigingen aanbrengen aan de Gebruiksvoorwaarden door deze Gebruiksvoorwaarden op deze Website bij te werken en de ingangsdatum van de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden te specificeren. De datum “Laatst gewijzigd” bovenaan deze Gebruiksvoorwaarden geeft aan wanneer de laatste wijzigingen zijn aangebracht. Als u de Website blijft gebruiken na het plaatsen van een nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u akkoord gaat met deze wijzigingen. Dienovereenkomstig dient u, wanneer u deze Website bezoekt, te controleren of er een nieuwe versie van de Overeenkomst is geplaatst.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden of de Website, kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld in het Privacybeleid of het gedeelte “Neem contact met ons op” van deze Website.

Scheidbaarheid van Overeenkomst

Mocht een deel of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht, dan wordt dat deel geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft het geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Overleving

Alle secties blijven van kracht na beëindiging van het recht om de Website te gebruiken.

Toepasselijk recht en Jurisdictie

De informatie op de Website is alleen bedoeld voor gebruik door inwoners van Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Andere landen kunnen wetten, regelgevende vereisten of medische praktijken hebben die verschillen van die in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De Overeenkomst en de oplossing van elk geschil met betrekking tot de Overeenkomst, de Website of items die u via de Website koopt, en alle niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met met de wetten van Europa, het Midden-Oosten en Afrika, zonder uitvoering te geven aan principes van wetsconflicten. Elke juridische actie of procedure tussen Site-eigenaar en u met betrekking tot de Overeenkomst zal uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en u stemt ermee in u te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken.

Laatst bijgewerkt op 9 mei 2023