תנאי שירות

תנאי שירות

עודכן לאחרונה ביום 20 ליולי, 2020

תנאי שירות

אנא קראו בעיון את תנאי שירות אלו (ה"הסכם"). השימוש שלכם בשירותים (כהגדרתם להלן) מהווה הסכמה מצדכם להיות מחויבים עפ"י דין להוראות הסכם זה לרבות לכל התניות וההתחייבויות הכלולות בו, אשר תהיינה ניתנות לאכיפה באופן מלא כאילו חתמתם על הסכם זה בחתימתכם. אנו ממליצים לכם להדפיס עותק של הסכם זה להתייחסות עתידית. אנו שומרים את הזכות לבצע שינויים, כמפורט להלן.

אם אינכם מוכנים לקבל את התנאים שבהסכם, אנו מבקשים שלא תתחברו לשירותים ושלא תעשו בהם שימוש, ושלא תפרסמו ולא תעלו ולא תמסרו חומרים כלשהם דרך ו/או על גבי השירותים וכן שלא תזמינו מהם פריטים, שכן חיבור ו/או שימוש כאמור מהווה הסכמה מצדכם להסכם כאמור לעיל.

הסכם זה הנו ביניכם ובין חברת ג'יי-סי הלת' קר בע"מ ("החברה", או "אנו" או "אנחנו" או "שלנו") בנוגע לשימוש שלכם באתר של Johnson & Johnson Medical Devices  בכתובת jnjmedicaldevices.com ("האתר") או באפליקציית התוכנה הסלולרית אשר בהקשר אליה קיבלתם גישה להסכם זה ("האפליקציה") (וביחד "השירותים").

אנא עיינו במדיניות הפרטיות שלנו בקישור https://www.jnjmedicaldevices.com/he-IL/policies-privacy לקבלת פרטים אודות המידע שאנו אוספים וכיצד אנו משתמשים בו.

 

אתר זה מיועד עבור ומופנה כלפי תושבי מדינת ישראל שהינם בגיל 18+ בלבד. הנכם מאשרים שהנכם בני 18+ ובעלי כשרות משפטית להתקשר בהסכם זה.

אם הנכם משתמשים בשירותים מטעם, או לטובת, ארגון כלשהו אליו אתם קשורים, אזי הנכם מסכימים לתנאי הסכם זה עבור ובשם עצמכם ועבור ובשם הארגון האמור והנכם מאשרים שהנכם בעלי הסמכות המשפטית לחייב את הארגון האמור בהסכם זה. ההפניות ל"לכם" ול"שלכם" בהסכם זה יתייחסו גם אליכם וגם לכל ארגון כאמור.

 1. זכותנו לבצע שינויים. אנו נהיה רשאים לשנות הסכם זה מעת לעת (מכל סיבה שהיא, כגון שינויים בפונקציות/פעילויות או בשירותים המוצעים על ידי אתר זה או כדי לשקף שינוי בחוק) על ידי כך שנודיע לכם אודות השינויים האמורים בכל דרך סבירה ועל ידי העמדת הסכם מתוקן לרשותכם באמצעות השירותים. כל שינויים כאמור לא יחולו על כל סכסוך ביניכם ובינינו שנתגלע קודם למועד שבו פרסמנו את ההסכם המתוקן ובו השינויים כאמור, או המועד שבו יידענו אתכם באופן אחר אודות השינויים כאמור. שימוש שלכם בשירותים לאחר שינויים כלשהם יהוו את הסכמתכם לקבלת השינויים האמורים. כיתוב ה"עודכן לאחרונה" לעיל מציין את המועד שבו עודכן הסכם זה לאחרונה.

במידה המותרת על פי החוק החל, אנו נהיה רשאים, בכל עת וללא שתהיה לנו אחריות כלשהי, לשנות או להפסיק את כל השירותים או כל חלק מהם (לדוגמה, על מנת לשקף שינויים בחוקים הרלבנטיים, להגן על אבטחת השירותים או כדי לבצע התאמות טכניות או שיפורים סבירים, לשנות את השירותים והפונקציות/פעילויות המוצעות באתר); לחייב, לשנות או לוותר על חיובים/עמלות/תשלומים הנדרשים לצורך שימוש בשירותים היכן שנדרש באופן סביר; או להציע הזדמנויות לחלק מהמשתמשים או לכולם, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אנו נשתדל להודיע לכם בדרך סבירה על (i) שינויים כלשהם אשר ישפיעו לרעה על שימושכם בשירותים, בהיבט כולל, ו-(ii) העלאה ממשית כלשהי בחיובים/תשלומים/עמלות שאנו מחייבים עבור השימוש בשירותים.

 

 1. סייגים ותניית פטור מאחריות בנוגע למידע

המידע, לרבות כל ייעוץ או המלצה, הניתן כחלק מהשירותים מיועד אך ורק למטרות חינוכיות ואינפורמטיביות. הוא אינו מיועד כייעוץ רפואי או בריאותי, או לשימוש לצורך אבחנה רפואית או טיפול רפואי, לבעיה פרטנית כלשהי. הוא גם אינו מיועד כתחליף לייעוץ מקצועי ושירותים מספק שירותי בריאות מוסמך המכיר את העובדות הייחודיות שלכם. יש לקבל תמיד את הייעוץ מהרופא וכל ספק שירותי בריאות מוסמך האחר שלכם לגבי כל מצב רפואי ולפני שמתחילים טיפול חדש כלשהו. שימושכם בשירותים הינו כפוף לתניות פטור והסתייגויות נוספות אשר יתכן ויופיעו בכל מקום  במסגרת השירותים.

אנו לא נושאים באחריות כלשהי לכל תוצאה הקשורה באופן ישיר או עקיף לכל מעשה או הימנעות ממעשה שלכם על בסיס המידע, או חומר אחר המסופק לכם כחלק מהשירותים. בעוד שאנו משתדלים לדאוג לכך שהמידע המסופק באמצעות השירותים יהיה מדויק, שלם ועדכני, אנו לא נותנים הבטחה כלשהי, ולא נישא באחריות כלשהי, לכל נזק, הפסד או אובדן בנוגע לדיוק, לשלמות, או לעדכניות של המידע המסופק כחלק מהשירותים.

 

 1. מידע הנמסר דרך השירותים. מסירת מידע על ידכם דרך/באמצעות השירותים הינה בכפוף למדיניות הפרטיות שלנו, הנמצאת ב https://www.jnjmedicaldevices.com/he-IL/policies-privacy לרבות מדיניות העוגיות שלנו הנמצאת ב https://www.jnjmedicaldevices.com/he-IL/policies-cookie.

 

 1. סוגיות הנוגעות לתחום שיפוט. השירותים מיועדים לתושבי מדינת ישראל בלבד ואינם מתאימים לשימוש בתחומי שיפוט אחרים. בכל מקרה, כל שימוש בשירותים הינו באחריותכם הבלעדית, ועליכם לציית לכל החוקים, הנהלים, הכללים והתקנות החלים בעת השימוש בשירותים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו רשאים גם להגביל את זמינות השירותים בכל עת, באופן מלא או חלקי, לכל אדם או תחום גיאוגרפי שנבחר, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, מסיבות מוצדקות (לדוגמה, על מנת לציית לחוקים ולדרישות רגולטוריות רלבנטיים, על מנת להגן על אבטחת השירותים או כדי להטמיע ו/או ליישם התאמות טכניות סבירות), ואולם, אם לא נגביל את זמינות השירותים, לא יהא בדבר כדי להתפרש ו/או להיחשב כגריעה מהאמור לעיל לגבי קהל היעד של השירותים ומהעובדה ששימושכם בשירותים הינו באחריותכם בלבד וכי עליכם לציית לכל החוקים, הנהלים, הכללים והתקנות החלים בעת השימוש בשירותים.
 2. שימוש ראוי וכללי התנהגות. אסור לכם:
 • להעלות הודעה, לפרסם, להעביר או להעמיד לרשות אחרים בכל אופן אחר, דרך השירותים או בקשר עמם, חומרים כלשהם שהינם או שיכולים להיות: (א) מאיימים, מטרידים, משפילים, מלאי שנאה, מפחידים או שאינם מכבדים את זכויותיהם וכבודם של אחרים בכל אופן אחר; (ב) משמיצים, מוציאים דיבה או דברי מרמה; (ג) מגונים, בלתי הולמים, פורנוגרפיים או מעוררי סלידה ו/או דוחים באופן אחר; או (ד) המוגנים על ידי זכות יוצרים, סימן מסחר, סוד מסחרי, זכות פרסום או זכות לפרטיות או כל זכות קניינית אחרת, ללא הסכמתם המפורשת מראש ובכתב של בעלי אותה זכות.
 • להעלות, לפרסם, להעביר או לעמיד לרשות אחרים בכל אופן אחר, דרך השירותים או בקשר עמם, כל וירוס, תולעת, סוס טרויאני, ביצת פסחא, פצצת זמן, תכנת ריגול או קוד מחשב, שפת מחשב, קובץ מחשב או תוכנה אחרים, המזיקים או שעלולים להזיק או לפלוש או שמטרתם להזיק או להשתלט על הפעילות של, או לנטר את השימוש של, חומרה, תוכנה או ציוד כלשהו (כל אחד מאלה, "וירוס").
 • להשתמש בשירותים לכל מטרה מסחרית, לרבות שימוש למטרותיכם המסחריות או כל מטרה מסחרית שתיטיב עמכם בכל דרך שהיא.
 • להשתמש בשירותים לכל מטרה שיש בה משום מרמה או שהינה בלתי חוקית בכל אופן אחר.
 • לאסוף מידע אודות המשתמשים בשירותים בכל צורה שהיא, לרבות באמצעות הנדוס לאחור (reverse engineering).
 • להפריע לתפעול של השירותים או השרתים או הרשתות שנעשה בהם שימוש לצורך העמדת השירותים לשימוש, לרבות על ידי פריצה (hacking) או השחתה/שינוי (defacing) ביחס לחלק כלשהו של השירותים, או הפרה של דרישה או מדיניות כלשהי של שרתים או רשתות אלו.
 • להגביל או למנוע מכל אדם אחר להשתמש בשירותים.
 • לשכפל, לשנות, להתאים, לתרגם, לייצר/ליצור יצירות נגזרות של, למכור, להשכיר, להחכיר, להלוות, למכור/לאפשר בצורת שיתוף בזמן (timeshare), להפיץ, או לנצל בכל אופן אחר חלק כלשהו (או כל שימוש שהוא) בשירותים, למעט כפי המותר באופן מפורש על פי הסכם זה, מבלי לקבל את הסכמתנו המפורשת מראש ובכתב.
 • להנדס לאחור (Reverse engineer), לחלק או לפרק למרכיבים, חלק כלשהו בשירותים, אלא אם כן הגבלה כזו אסורה באופן מפורש על פי החוק החל.
 • להסיר כל הודעה בעניין זכות יוצרים, סימן מסחר או כל זכות קניינית אחרת מהשירותים.
 • לכלול/לשלב חלק כלשהו מהשירותים בכל מוצר או שירות, מבלי לקבל את הסכמתנו המפורשת מראש ובכתב.
 • להוריד ולאחסן באופן שיטתי תוכן מהשירותים.
 • להשתמש בכל רובוט, עכביש, זחלן רשת, אפליקציית חיפוש/שליפה מאתרים, או כל מכשיר ידני או אוטומטי לצורך שליפה, מיון מידע ("indexing"), להעתיק למאגרי מידע ("scrape"), לכרות נתונים (""data mine), או לאסוף תוכן של השירותים בכל אופן אחר, או לשכפל או לעקוף את המבנה הניווטי או אופן הצגתם ו/או תצוגתם של השירותים, ללא הסכמתנו המפורשת מראש ובכתב. על אף האמור לעיל, ובכפוף לעמידה בכל ההוראות המוצגות בקובץ ה-robots.txt המצוי בתיקיית/ספריית השורש של השירותים, אנו נותנים הרשאה למפעילי מנועי חיפוש ציבוריים להשתמש בעכבישים/זחלני רשת לצורך העתקת חומרים מהשירותים אך ורק למטרה הבלעדית (ואך ורק במידה שהדבר נדרש) של יצירת אינדקסים זמינים לציבור של חומרים אלו, שניתן לבצע בהם חיפושים, אך לא מטמונים או ארכיבים של חומרים אלו. אנו שומרים את הזכות לבטל את הרשאתנו כאמור בין אם בכלל ובין אם במקרים ספציפיים, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת.

 

הנכם אחראים להשיג, לתחזק ולשלם עבור כל החומרה, הטלקומוניקציה/תקשורת ושירותים נוספים הדרושים לצורך השימוש שלכם בשירותים.

 

 1. תקשורת אלקטרונית. ייתכן והמידע המועבר כחלק מהשירותים יהווה תקשורת אלקטרונית. כאשר אתם מתקשרים עמנו דרך השירותים או דרך צורות אחרות של מדיה אלקטרונית, כגון דוא"ל, אתם מתקשרים עמנו באופן אלקטרוני. הנכם מסכימים שאנו רשאים לתקשר באופן אלקטרוני, בכפוף לחוקי הפרטיות והאנטי-ספאם המקומיים, וכי כל תקשורת כאמור, לרבות הודעות, גילויים, הסכמים ותקשורת אחרת שאנו מספקים לכם באופן אלקטרוני, הינה שוות-ערך לתקשורת בכתב, וכי יהיה לה את אותו התוקף כאילו הייתה בכתב וחתומה על ידי הצד השולח את התקשורת.

 

 1. רישום. ייתכן ותצטרכו להירשם על מנת להשתמש בשירותים. אנו רשאים לדחות, או לדרוש שתשנו כל שם משתמש, סיסמא או מידע אחר שאתם מספקים. שם המשתמש והסיסמא שלכם הינם לשימושכם האישי בלבד. הנכם אחראים באופן בלעדי לשמירה על סודיות הנתונים והאישורים שלכם ולהגבלת הגישה למכשיר הנייד שלכם, למחשבכם ו/או לכל אמצעי ההתחברות האחרים שלכם לשירותים. איננו אחראים ולא נהיה אחראים לכל שימוש בנתונים ו/או באישורים שלכם כתוצאה מהעדר השמירה שלכם על סודיותם. הנכם נושאים באחריות הבלעדית לכל הפעילויות המתרחשות בחשבונכם, בין אם בידיעתכם ובין אם שלא בידיעתכם. עליכם להודיע לנו לאלתר וללא דיחוי על כל שימוש בלתי מורשה בנתוני הגישה ו/או באישורים ו/או בנתונים אחרים שלכם או בחשבון שלכם, אשר מגיע לידיעתם. אנו ממליצים שככל שאתם מתחברים לשירותים באמצעות מכשיר נייד, כי תגנו על המכשיר האמור בסיסמא.

הנכם מסכימים כי כל מידע שהנכם מספקים לנו יהיה עדכני, מדויק ושלם, וכי תעדכנו את המידע האמור על ידי כך שתודיעו לנו לגבי כל שינוי.

אנו שומרים את הזכות לבטל כל חשבון בכל עת על פי שיקול דעתנו הבלעדית, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, בכל מקרה של אי-ציות לתנאי שימוש אלו, בכל מקרה של מרמה, הונאה או שימוש לרעה, או כל מצג שווא אשר אתם, או כל מי שמשתמש בחשבון שלכם, תציגו/יציגו בפנינו.

 

 1. פרופילים ופורומים. ייתכן ותהיו רשאים לאפשר זמינות של/לפרסם מידע או חומרים מסוימים (כל אחד, "הגשה") בקשר עם השירותים, לרבות בעמודי פרופיל או מאפיינים/פיצ'רים אינטראקטיביים. אין לנו שליטה או אחריות בנוגע להגשות כלשהן ו/או בנוגע לכל שימוש או שימוש לרעה של צד ג' כלשהו בהגשות ו/או לאינטראקציות שלכם עם משתמשים אחרים. המשתמשים עצמם הם הנושאים באחריות למעשיהם. אם אתם בוחרים לפרסם ו/או לגרום למידע האישי שלכם או למידע אחר להיות זמין לציבור הרחב דרך השירותים, הנכם עושים זאת על אחריותכם.

הנכם מכירים בכך שכל פורום מכיל את הדעות, ההשקפות והעמדות של משתמשים אחרים. הנכם גם מכירים בכך שאנו לא אחראים לדיוק ולנכונות של הגשות כלשהן באתר. הנכם מבינים ומסכימים כי כל ההגשות הינן באחריות הבלעדית של מי שפרסם/העלה את ההגשה. הנכם מבינים ומסכימים כי תעריכו, ותישאו בכל הסיכונים הקשורים בשימוש בכל הגשה, לרבות כל הסתמכות על הדיוק, הנכונות, השלמות או השימושיות של הגשה כאמור.

 1. זכותנו לעשות שימוש בהגשות. אין בהסכם זה כדי להעביר זכויות בעלות כלשהן בהגשות שלכם. לגבי כל הגשה, הנכם מעניקים לנו רישיון עולמי (worldwide), ללא תמלוגים, לא-בלעדי, לצמיתות, בלתי הדיר ובלתי חוזר, ניתן להעברה ושניתן להעניק ברישיון משנה באופן מלא (דרך מספר שכבות), ללא כל תמורה לכם או לכל צד ג', לשכפל, להפיץ, לבצע ולהציג (באופן פומבי או אחר), לייצר ו/או ליצור יצירות ו/או עבודות נגזרות של, להתאים, לשנות, לאחסן ולהשתמש בכל אופן אחר, לנתח ולנצל הגשה כאמור, וליצור עמכם קשר לגבי ההגשה שלכם, בכל פורמט או מדיה הידועים כיום או אשר יפותחו בעתיד, ולכל מטרה שהיא (לרבות מטרות של קידום כגון המלצות ופרסום).

אנו רשאים להשתמש בכל רעיון, מושג, ידע (know-how), או טכניקה הכלולים בתוך או הנגזרים מכל הגשה לכל מטרה שהיא לרבות, פיתוח, ייצור, ושיווק של מוצרים. אשר על כן, אנא אל תגישו או תשלחו לנו רעיון, הצעה או חומרים כלשהם שהנכם רוצים לשמור בסודיות או שהנכם מצפים לקבל שכר, תגמול או פיצוי תמורתם. לא תהיה לכם נגדנו כל תביעה בקשר לכל שימוש או העדר שימוש בהגשות. כאשר אתם מגישים הגשות הנכם מבינים שלנו תהיה הזכות, אך לא החובה, להשתמש, להציג ולפרסם את שמכם, צילומכם, דיוקנכם, קולכם, ביצועכם, מידע ביוגרפי שלכם ו/או הצהרותיכם בכל העולם, לצמיתות, על גבי השירותים ועל גבי כל אתר או רשת חברתית קשורים או חלופיים  שבבעלותנו או בניהולנו או בבעלותן או בניהולן של חברות קשורות שלנו. אם אנו עושים שימוש כלשהו באיזו מן הזכויות האמורות, הנכם מבינים ומסכימים שלא תקבלו תמורה, פיצוי, תשלום, הודעה, או הכרה כלשהם, וכן לא תהיה לכם אפשרות לאשר כיצד אנו עושים בהם שימוש.

בנוסף, אם תספקו לנו רעיונות, הערות או הצעות כלשהם ("משוב"), אנו נחשיב כל משוב כאמור כהגשה. הנכם מסכימים שמשוב אינו סודי וכי אתם מספקים לנו אותו בחינם, ללא שהתבקש וללא כל שידול, וללא הגבלה או מגבלה וכי לא מוטלת עלינו חובה כלשהי בנוגע למשוב כאמור.

הנכם מאשרים כי (א) יש לכם את מלוא הזכויות הדרושות להעניק את הרישיונות המוענקים בסעיף זה, (ב) ההגשות שלכם הינן שלמות, נכונות ומדויקות, ו-(ג) ההגשות שלכם ואספקתן לנו על ידכם לא נעשות במרמה או תוך הפרה אחרת כלשהי של החוק החל או של זכויות כלשהן של צד ג' כלשהו. בנוסף, הנכם מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר (והנכם מסכימים לכך שננקוט בכל מעשה או שנימנע מכל מעשה בקשר עם ההגשה שלכם ועם חומרים הקשורים לה אשר לא יתאימו) על "זכויות מוסריות" כלשהן או זכויות אחרות בקשר עם אזכור שם המחבר או שלמותם של חומרים בקשר עם ההגשה שלכם, שייתכן ויש לכם על פי החוק החל.

אנו רשאים להטיל/לאכוף כמות אחסון מקסימלית עבור הגשות בשירותים. אנו לא אחראים לכל אבדן או נזק שעשויים להיגרם לכם כתוצאה מכל מחיקה או אי-אחסון של כל הודעות, מסרים או הגשות אחרות הקשורים בשימור כמות האחסון המקסימלית.

 

 1. ניטור השימוש בשירות. אנו רשאים (אך לא מחויבים) לנטר, להעריך, לשנות או להסיר הגשות לפני או אחרי שהן מופיעות בשירותים או לנתח את ההתחברות שלכם לשירותים או את השימוש שלכם בשירותים. אנו רשאים לגלות מידע הקשור להתחברות שלכם ולשימוש שלכם בשירותים, הנסיבות סביב העברת הגשות, ומידע אישי לגבי משתמשים אשר מפרסמים/מאפשרים זמינות הגשות, בכל מקרה בהתאם לחוק החל או בהתאם לבקשה של בית משפט או רשות האחראית לאכיפת החוק או רשות ממשלתית אחרת, או בכל אופן אחר בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.
 2. זכותכם להשתמש בשירותים. הנכם מכירים בכך שכל זכויות הקניין הרוחני בשירותים, לרבות באתר ובאפליקציה, שייכות לנו או למעניקי הרישיונות שלנו. אין לכם כל זכות בשירותים או לשירותים למעט הזכות לקבל גישה אליהם בהתאם להסכם זה. בכפוף לעמידתכם בהוראות הסכם זה, ואך ורק למשך תקופת ההסכם: (א) הנכם רשאים לעיין בעותק אחד של האתר בכל מכשיר יחיד, אך ורך לצורך שימושכם האישי והלא-מסחרי; (ב) אנו מרשים לכם, על בסיס מוגבל, שאינו בלעדי, והינו ניתן לביטול, בלתי-ניתן להעברה, ועל בסיס שאינו כולל אפשרות למתן רישיון משנה, להתקין את האפליקציה ולהשתמש בה במכשיר שבבעלותכם או בשליטתכם, אך ורק לשימושכם האישי והלא-מסחרי. האפליקציה ניתנת לכם בהרשאה (לא נמכרת). אם אינכם עומדים בהוראות הסכם זה, עליכם להפסיק לאלתר להשתמש בשירותים ולמחוק את האפליקציה ממכשירכם. הנכם אחראים לשמור על אבטחת מכשירכם ולהגן עליו בצורה ראויה.

 

 1. זכויות קנייניות של החברה. אנו והספקים שלנו הנם הבעלים של השירותים, אשר מוגנים על ידי זכויות קנייניות וחוקים, לרבות כל שמות המותג, סימני המסחר וסימני השירות שלנו, וכל סמלי הלוגו הקשורים. כל שמות המסחר, סימני המסחר, סימני השירות וסמלי הלוגו (ביחד, "סימנים") על גבי השירותים, שאינם בבעלותנו, הנם הקניין של בעליהם, בהתאמה. אינכם רשאים להשתמש בסימנים שלנו בקשר עם מוצר או שירות כלשהו שאינו שלנו או בכל אופן שעלול ליצור בלבול. אין לפרש דבר מהכלול בשירותים כמעניק זכות כלשהי להשתמש בסימנים כלשהם ללא הסכמה מפורשת בכתב, ומראש, של הבעלים.

 

 1. חומרי צדדי ג'; קישורים. השירותים עשויים לאפשר גישה למידע, מוצרים, שירותים וחומרים אחרים של צדדים שלישיים, לרבות הגשות (ביחד, "חומרי צד ג'"), ולרבות גישה כלשהי דרך קישורים. אין לנו שליטה על חומרי צד ג' כלשהם, אנו לא מאשרים או תומכים בהם, ואין לנו אחריות ביחס אליהם. אין לנו חובה לנטר חומרי צד ג', ואנו רשאים לחסום או לנתק את הגישה לחומרי צד ג' כלשהם בכל עת. הגישה שלכם אל והשימוש שלכם בחומרי צד ג' נעשים באחריותכם הבלעדית ובכפוף לכל תנאים, התניות ותנאי מדיניות נוספים אשר יחולו על ו/או יהיו ישימים ביחס לחומרים האמורים.

 

 1. תנאים נוספים. ייתכן ותנאים נוספים יחולו על תכונות (features) מסויימות או תכנים מסוימים של השירותים, כגון הצעות, הגרלות, תחרויות, ומבצעי הגרלת פרסים (sweepstakes). בעצם השתתפותכם בפעילות כלשהי כחלק מהשירותים עליהם חלים תנאים נוספים, כגון הגרלות, תחרויות (competitions, contests), ומבצעי הגרלת פרסים (sweepstakes) עם תנאים רשמיים, הנכם מסכימים שאותם תנאים נוספים יחולו עליכם, וזאת, בנוסף לתנאי שימוש אלו.
 2. סייגים ותניית פטור מאחריות. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, השירותים ניתנים לכם על בסיס "as is", "where is", ו-"where available" ללא כל אחריות או התחייבות או מצגים או תנאים מכל סוג שהוא, בין אם במפורש, במשתמע או על פי דין.

לא תהיה לנו אחריות כלשהי ולא יהיו לנו התחייבויות ו/או מצגים כלשהם (warranties) ביחס לשירותים במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, לרבות אחריות ו/או התחייבויות ו/או מצגים בנוגע לסחירות (merchantability) , התאמה למטרה מסוימת, העדר הפרה וזכות קנין.

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, ובכפוף לכל תנאי או התנייה או מדיניות החלים על השימוש בחומרי צד ג' כמפורט בסעיף 13, חומרי צד ג' זמינים לכם על בסיס  "as is", "where is", ו-"where available" ללא אחריות ו/או התחייבות ו/או מצגים מכל סוג שהוא, בין אם במפורש או במשתמע. לא תהיה לנו אחריות כלשהי ואיננו מספקים מצגים כלשהם בנוגע לחומרי צד ג'.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, אנו לא נותנים מצג או התחייבות ו/או אחריות כלשהם שהשירותים יהיו מאובטחים, שכל שם משתמש, סיסמא או אמצעי אבטחה אחר שאתם עשויים להשתמש בהם או לאפשר לאחרים להשתמש בהם בקשר עם השירותים, ימנעו התחברות ו/או גישה לא מורשית לחשבון השירותים שלכם או למידע קשור שלכם או שחשבון השירותים שלכם או מידע קשור שלכם לא יהיו נתונים לגישה ו/או חדירה על ידי צד ג' כלשהו ולא יהיו חשופים לשימוש לרעה על ידי צד ג' כלשהו.

כל הסייגים ותניות הפטור מאחריות מכל סוג שהוא בהסכם זה (לרבות בסעיף זה ובכל מקום אחר בהסכם זה) נעשים הן לטובת החברה והן לטובת החברות הקשורות שלה ובעלי המניות (Shareholders & Stockholders) , המנהלים, נושאי המשרה, העובדים, צדדים קשורים, סוכנים, נציגים, מעניקי רישיונות, ספקים ונותני שירותים, של מי מהן בהתאמה, וליורשיהן ונעבריהן, בהתאמה (ביחד, "צדדי החברה")

 

בעוד שאנו נוקטים באמצעים סבירים על מנת לנסות לשמור על עדכניות, שלמות, ואבטחת השירותים, איננו יכולים להבטיח שהם ו/או שהם יישארו עדכניים, שלמים, נכונים, מדויקים, מאובטחים, או שהגישה אליהם תהיה ללא הפרעות. ייתכן והשירותים יכללו אי-דיוקים, טעויות וחומרים העומדים בסתירה להסכם זה. בנוסף, ייתכן וצדדי ג' יבצעו שינויים בלתי מורשים בשירותים. אם ייוודע לכם על כל שינוי כאמור, אנא כתבו אלינו אל [email protected] ותספקו לנו תיאור של השינוי האמור ומיקומו בשירותים.  

 1. הגבלת אחריות. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל: (א) אנו לא נהיה אחראים לנזקים מכל סוג שהוא, בין ישירים, נלווים, תוצאתיים, עקיפים, מיוחדים, לדוגמה או עונשיים, או להפסדים שלא היו ניתנים לצפייה מראש באופן סביר על ידכם או על ידינו בעת הסכמתכם להסכם זה, בכל מקרה הנובע מ ו/או הקשור אל השירותים או להסכם זה, ועל פי כל חוזה, בנזיקין (לרבות רשלנות), אחריות קפידה או תורה ו/או תיאוריה משפטית אחרת (ביחד, "הפסדים עקיפים"). הפסד או נזק הינו ניתן לצפייה אם ברור כי הוא יקרה, או, אם בזמן שההסכם נכרת, גם אתם וגם אנו ידענו שהוא עלול לקרות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובמידה המרבית המותרת על פי החוק החל, אנו לא נהיה אחראים לכל הפסדים מכל סוג שהם הנובעים כתוצאה משימושכם בשירותים או חוסר היכולת שלכם להשתמש בשירותים, או ממוצרים או חומרי צד ג' כלשהם לרבות מכל וירוס שעלול להיות מועבר בקשר אליהם.

 

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, הגבול העליון הכולל והמצטבר של אחריותנו לכל הנזקים, ההפסדים ועילות התביעה הנובעים מתוך או בקשר עם השירותים או הסכם זה, בין אם עפ"י חוזה, בנזיקין (לרבות רשלנות), או בדרך אחרת, לא יעלה על הסכום הכולל והמצטבר הגבוה מבין (א) הסכום הכולל, אם בכלל, ששילמתם לנו עבור השימוש בשירותים; ו-(ב) עשרה שקלים חדשים (10 ₪).

כל הגבלות האחריות מכל סוג שהוא בהסכם זה (לרבות בסעיף זה ובכל מקום אחר בהסכם זה) נעשות הן לטובת החברה והן לטובת צדדי החברה.

באשר לכל תנאים, התחייבויות, מצגים, הצהרות, או הבטחות שאינם יכולים להיות מוחרגים על פי החוק החל, במידה המותרת על פי החוק החל, אחריותנו מוגבלת (על פי בחירתנו) לאספקה חוזרת או להחזר העלות של השירותים הרלבנטיים.

 1. תביעות צד ג'. אם אנו ניתבע על ידי צד ג' כתוצאה מהפרת הסכם זה על ידכם או הפרה של זכות צד ג' כלשהי על ידכם, אזי, במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, אתם תהיו אחראים לכל החיובים, הנזקים, פסקי הדין, פסיקות הפיצויים, ההפסדים, העלויות, ההוצאות, החיובים והתשלומים (לרבות הוצאות שכ"ט עו"ד) בהם יישאו צדדי החברה.

 

 1. סיום הסכם. הנכם רשאים להפסיק להשתמש בשירותים, ובכך לסיים הסכם זה, בכל עת. אנו רשאים לסיים או להשעות או להתלות את שימושכם בשירותים אם אינכם עומדים בהסכם זה, או אם הנכם נוטלים חלק בכל מרמה, או שימוש לרעה, או אם אתם או כל אדם המשתמש בחשבונכם מציג בפנינו מצג שווא כלשהו. כאשר הדבר סביר בהתאם לנסיבות, אנו נספק לכם הודעה מוקדמת של לפחות עשרים וארבע (24) שעות לפני סיום או השעיה או התלייה, ובלבד שאם אנו סבורים שהפרתם באופן מהותי ו/או יסודי את הסכם זה, אנו נהיה רשאים לסיים או להפסיק או להשעות או להתלות את השירותים ו/או את ההסכם אתכם לאלתר. בכל מקרה של סיום או הפסקה או השעיה או התליה, זכותכם לעשות שימוש בשירותים תופסק לאלתר, ואנו נהיה רשאים, ללא אחריות כלפיכם או כלפי צד ג' כלשהו, לבטל או לנתק או למחוק את שם המשתמש שלכם, הסיסמא שלכם וחשבונכם, וכל החומרים הקשורים, מבלי שתהיה לנו חובה לספק גישה נוספת לחומרים האמורים. התחייבויותיכם על פי הסכם זה והוראות סעיפים 2,  6, 9, 10,  11, 12, 15, 16, 17 ,19, 23, 24 ו – 25 ימשיכו לעמוד בתוקפן גם לאחר כל פקיעה או סיום של הסכם זה.

 

 1. הדין החל; סמכות שיפוט. אלא אם כן הדבר קבוע על פי החוק החל, על הסכם זה יחולו, והוא יפורש על פי, חוקי מדינת ישראל ללא קשר לעקרונות ברירת הדין שלה וללא קשר למיקומכם. כל סכסוך ביניכם ובינינו העולה מתוך או בקשר עם השירותים או הסכם זה, בין אם הוא מבוסס עפ"י חוזה, בנזיקין, בחקיקה, מרמה מצג שווא או כל תורה או תיאוריה משפטית אחרת, ולרבות סכסוכים או תביעות שאינם חוזיים, יהיו כפופים לסמכות הבלעדית של בתי המשפט שמקום מושבם בתל אביב-יפו, ישראל, והנכם מוותרים על כל התנגדות לבתי משפט אלו, המבוססת על סמכות השיפוט, מקום השיפוט, או נאותות הפורום.
 2. סינון. ישנן הגנות של בקרת הורים (כגון חומרה, תוכנה או שירותי סינון) אשר זמינות מסחרית, שיכולות לסייע לכם בהגבלת הגישה לחומר העלול להיות מזיק או בלתי הולם עבור קטינים. מידע בנוגע לזהות ספקים של הגנות כאמור (אשר אינו בתמיכתנו, אישורנו או המלצתנו) הינו זמין מ-https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers.

 

 1. מידע או תלונות. אם יש לכם שאלה או תלונה בנוגע לשירותים, אנא כתבו אלינו אל [email protected] .

 

 1. תביעות בגין הפרת זכויות יוצרים. אם אתם סבורים בתום לב שחומרים הזמינים בשירותים מפרים את זכויות היוצרים שלכם, הנכם יכולים לכתוב לנו בדואר ולבקש שנסיר את החומרים האמורים או שנחסום את הגישה אליהם. אנא דייקו בנוגע לזהות ולמיקום של החומרים לגביהם נטען כי הם מפרים. אם אתם סבורים בתום לב שמישהו הגיש נגדכם הודעה בגין הפרת זכות יוצרים, ללא הצדקה, הנכם רשאים לשלוח אלינו הודעת נגד. הודעות והודעות נגד יש לשלוח אלינו אל [email protected].

 

 1. הצהרות ו/או אמירות צופות פני עתיד. הצהרות ו/או אמירות המופיעות בשירותים הנוגעים לנו, לחברות הקשורות שלנו או להנהלה שלנו או שלהן ושאינן עובדות היסטוריות הינן "הצהרות/אמירות צופות פני עתיד". הצהרות/אמירות צופות פני עתיד הנן תחזיות בלבד, והאירועים העתידיים עצמם עשויים להיות שונים מהותית מאלו הנדונים בכל הצהרה/אמירה צופה פני עתיד. גורמים וסיכונים חיצוניים שונים משפיעים על הפעילות, השווקים, המוצרים, השירותים והמחירים שלנו. גורמים וסיכונים אלו מתוארים בדו"ח השנתי העדכני שלנו המוגש ל-SEC ובהגשות אחרות שאנו מגישים ל – SEC. תוכלו לגשת להגשות העדכניות ביותר שלנו ל – SEC דרך מערכת  ה-SEC EDGAR הנמצאת ב-www.sec.gov, או שבאפשרותכם לקבל את ההגשות הללו ישירות מאתנו ללא עלות. אין לנו חובה או אחריות כלשהי לעדכן, לתקן או להשלים הצהרה/אמירה צופה פני עתיד כלשהי או כל הצהרות אחרות/אמירות אחרות המופיעות בשירותים.

 

 1. תנאים חשובים נוספים. הסכם זה אינו יוצר ולא יפורש כיוצר יחסי שותפות, מיזם משותף, עובד-מעביד, שליחות, זכיינות ביניכם ובינינו. הסכם זה הוא בינינו לביניכם. למעט כמפורט בסעיפים 15, 16 ו-25, לא תהיה לאף אדם אחר זכות כלשהי לאכוף תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה. ככל שימצא שהוראה כלשהי בהסכם זה הינה בלתי-חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, הוראה זו תיחשב כאילו נותקה מהסכם זה ולא תשפיע על התוקף ואפשרות האכיפה של כל הוראה נותרת אחרת. אינכם רשאים להמחות, להעביר או להעניק ברישיון משנה כל או מלוא זכויות מזכויותיכם או כל או מלוא חובות מחובותיכם על פי הסכם זה ללא הסכמתנו מראש ובכתב. אנו רשאים להמחות, להעביר, או להעניק ברישיון משנה כל או מלוא זכויות מזכויותינו או כל או מלוא חובות מחובותינו בהתאם להסכם זה ללא הגבלה. ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או אי-מילוי הוראה על פי הסכם זה, לא יפורש כויתור על כל הפרה או אי-מילוי קודמים או מאוחרים. כל ראשי הפרקים וכותרות הסעיפים בהסכם זה הינם לצורך הנוחות בלבד, ובשום אופן אין בהם כדי להגדיר או להסביר סעיף או הוראה כלשהם. האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהיפך ולכל המונחים המוגדרים בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהיפך, בהתאם לעניין, , אלא אם כן נאמר במפורש אחרת. כל שימוש במונח "לרבות" או וריאציה שלו בהסכם זה יפורש כאילו בא לאחריו המשפט "מבלי לפגוע בכלליות האמור". הסכם זה, לרבות כל התנאים וההתניות המוטמעים בו, מהווה את ההסכם המלא ביניכם לבינינו בקשר עם נושא הסכם זה ובהעדר מרמה, הוא גובר על כל הסכם, הסכמה והבנה קודמים או מקבילים, בין בכתב ובין בעל פה, ביניכם ובינינו, בקשר עם נושא ההסכם כאמור. הודעות אליכם (לרבות הודעות על שינויים להסכם זה) יכולות להיעשות על ידי העלאת פרסום לשירותים או בדוא"ל (לרבות בכל מקרה דרך קישורים), או בדואר רגיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור, גירסה מודפסת של הסכם זה ושל כל הודעה הניתנת בצורת אלקטרונית, תהיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים על הסכם זה או הנוגעים אליו, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים שבהם מסמכים ורישומים מסחריים אחרים שיוצרו במקור ונשמרו בגרסתם המודפסת הינם קבילים. לאף צד לא תהיה אחריות לכל אי-מילוי של התחייבות בגין כל עילה שאינה בשליטתו.

 

 1. תנאים הדרושים על ידי חברת אפל. בנוסף להסכמתכם לתנאים ולהתניות לעיל ועל אף כל דבר מנוגד האמור כאן, ההוראות הבאות תחולנה בנוגע לשימושכם בכל גירסה של האפליקציה המתאימה למערכת ההפעלה iOS של חברת אפל, אינק. (Apple Inc) ("אפל"). אפל אינה צד להסכם זה ואינה הבעלים ואינה אחראית לאפליקציה. אפל אינה נותנת כל התחייבות ו/או כתב אחריות לגבי האפליקציה, למעט, ככל שהדבר רלבנטי, להחזיר את מחיר הרכישה בגינה. אפל אינה אחראית לתחזוקה של או לשירותי תמיכה אחרים עבור האפליקציה ולא תהיה אחראית לכל תביעות, טענות, הפסדים, אבדן, חובות, נזקים, עלויות או הוצאות אחרים בקשר עם האפליקציה, לרבות תביעות חבות המוצר של צדדי ג', טענות כי האפליקציה אינה עומדת בדרישה חוקית או רגולטורית רלבנטית, טענות העולות על פי הגנת הצרכן, פרטיות או חקיקה דומה (לרבות בקשר עם שימוש כלשהו של האפליקציה במסגרות של HealthKit או HomeKit  של אפל), וטענות בנוגע להפרת זכויות קניין רוחני. כל בירור או תלונה בנוגע לשימוש באפליקציה, לרבות כאלו הקשורות לזכויות קניין רוחני יש להפנות לחברה בהתאם לסעיף "מידע או תלונות" לעיל. הרישיון שהוענק לכם כאן מוגבל לרישיון בלתי ניתן להעברה להשתמש באפליקציה במוצר של המותג של אפל שמפעיל את מערכת ההפעלה של iOS של אפל ושהינו בבעלותכם או בשליטתכם, או כפי שמותר באופן אחר על ידי כללי השימוש (Usage Rules) המפורטים בתנאי השירות של חנות ה-App Store  של אפל, ובלבד שהאפליקציה תהיה נגישה ובשימוש על ידי חשבונות אחרים הקשורים לרוכש באמצעות שיתוף משפחתי (Family Sharing) או נפח רכישות. בנוסף, עליכם לעמוד בתנאי כל הסכם צד ג' החל עליכם בעת השימוש באפליקציה, כגון הסכם שירות הנתונים האלחוטיים שלכם. אפל וחברות הבת של אפל הינן מוטבות צד ג' של הסכם זה ועם קבלתכם את התנאים וההתניות של הסכם זה, תהיה להן הזכות (וייחשב הדבר כאילו קיבלו את הזכות) לאכוף הסכם זה כלפיכם כמוטבות צד ג' שלו; על אף האמור לעיל, זכותה של החברה להתקשר, לבטל או לסיים, כל וריאציה, ויתור או הסדר על פי הסכם זה אינו כפופה להסכמתו של צד ג' כלשהו.