Catheter điện sinh lý tim cho chẩn đoán LASSO 2515 NAV

CÁC TÀI LIỆU

Hướng dẫn sử dụng :

Điều kiện và thời gian bảo hành :