Điều khoản sử dụng hợp pháp

Trang web này ("Trang web") được cung cấp cho bạn theo "Điều khoản sử dụng" này và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với điều khoản (gọi chung là "Thỏa thuận" này) có thể được Medical Devices Business Services, Inc. hoặc một trong các công ty trực thuộc (gọi chung là "Chủ sở hữu trang web", "chúng tôi") đăng theo từng thời điểm. Việc bạn sử dụng Trang web này hay bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung nào khác được cung cấp thông qua Trang web [hoặc Phần mềm di động) sẽ được coi là đồng ý chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý của các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận, có hiệu lực thực thi giống như khi bạn ký Thỏa thuận này. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn không truy cập hoặc sử dụng Trang web hay đăng hoặc gửi bất kỳ tài liệu nào lên đó.

Đối tượng chủ định của trang web

Trang web này không dành cho bất cứ ai dưới 18 tuổi.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về thông tin

THÔNG TIN BAO GỒM BẤT KỲ LỜI KHUYÊN VÀ KHUYẾN NGHỊ NÀO TRÊN TRANG WEB NÀY CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH HỖ TRỢ GIÁO DỤC CHUNG. THÔNG TIN NÀY KHÔNG NHẰM SỬ DỤNG LÀM LỜI KHUYÊN Y TẾ HOẶC CHĂM SÓC SỨC KHỎE HAY DÙNG CHO VIỆC CHẨN ĐOÁN HOẶC ĐIỀU TRỊ Y TẾ ĐỐI VỚI BẤT KỲ VẤN ĐỀ RIÊNG LẺ NÀO. THÔNG TIN NÀY CŨNG KHÔNG NHẰM THAY THẾ LỜI KHUYÊN VÀ DỊCH VỤ CHUYÊN MÔN CỦA MỘT NHÂN VIÊN Y TẾ CÓ TRÌNH ĐỘ ĐÃ QUEN VỚI TÌNH TRẠNG BỆNH CỦA RIÊNG BẠN. LUÔN TÌM LỜI KHUYÊN CỦA BÁC SĨ HOẶC NHÂN VIÊN Y TẾ CÓ TRÌNH ĐỘ KHÁC VỀ BẤT KỲ TÌNH TRẠNG BỆNH NÀO CŨNG NHƯ TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU MỘT PHƯƠNG THỨC ĐIỀU TRỊ MỚI BẤT KỲ. VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB SẼ TUÂN THEO CÁC TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM BỔ SUNG CÙNG VỚI CÁC THÔNG BÁO TRƯỚC CÓ THỂ HIỂN THỊ TRÊN TOÀN TRANG WEB.

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI HẬU QUẢ LIÊN QUAN TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP ĐẾN BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG HOẶC KHÔNG HÀNH ĐỘNG NÀO MÀ BẠN THỰC HIỆN DỰA TRÊN THÔNG TIN, DỊCH VỤ HOẶC TÀI LIỆU KHÁC TRÊN TRANG WEB. MẶC DÙ CHÚNG TÔI CỐ GẮNG DUY TRÌ THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB THẬT CHÍNH XÁC, HOÀN CHỈNH VÀ CẬP NHẬT, NHƯNG CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO CŨNG NHƯ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHÍNH XÁC, ĐỘ HOÀN CHỈNH HOẶC TÍNH KỊP THỜI CỦA THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB.

Quyền sở hữu

Bạn hiểu rằng Trang web chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Bạn đồng ý rằng Trang web là tài sản của Chủ sở hữu trang web; bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong đó và bạn không có quyền sử dụng ngoài các quy định đã nêu trong Điều khoản sử dụng này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại hoặc mất mát nào mà bạn phải gánh chịu liên quan đến mọi hoạt động sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào hoặc các mục đích khác không được phép theo Điều khoản sử dụng này. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Trang web theo quyết định riêng của mình. Trang web được cung cấp miễn phí và trên cơ sở đó, chúng tôi không có nghĩa vụ phải cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì hoặc hỗ trợ nào liên quan đến Trang web và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phải gánh chịu do việc không bảo trì hoặc cập nhật Trang web.

Bạn không được phép sao chép, thay đổi hoặc sử dụng lại Trang web, bất kỳ bản cập nhật nào cho Trang web hay bất kỳ phần nào của Trang web, bao gồm cả phần mềm kết hợp với Trang web.

Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web này cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với Điều khoản sử dụng này. Bạn được cấp giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi, có giới hạn để xem, in và phân phối nội dung lấy từ Trang web cho các mục đích cá nhân, phi thương mại, với điều kiện là bạn không xóa hoặc che thông báo bản quyền hoặc các thông báo khác hiển thị trên nội dung. Bạn không được phép sao chép, in lại, sửa đổi, hiển thị, thực hiện, biên dịch, phân phối, điều chỉnh, phát tin, truyền tải tới công chúng thông qua viễn thông, lưu hành hoặc bán nội dung lấy từ Trang web dưới bất kỳ hình thức nào, cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc cung cấp cho nguồn thương mại bất kỳ, bao gồm cả các trang web khác, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Chủ sở hữu trang web.

Ngoài ra, bạn đồng ý không: (i) sử dụng Trang web này dưới bất kỳ hình thức nào có thể vô hiệu hóa, gây quá tải, gây tổn hại hoặc làm ảnh hưởng đến Trang web này hoặc can thiệp vào mọi hoạt động sử dụng khác của Trang web này, bao gồm, khả năng tham gia các hoạt động trong thời gian thực của bất kỳ người dùng nào thông qua Trang web này; (ii) sử dụng bất kỳ robot, trình thu thập dữ liệu hay thiết bị, quy trình hoặc phương thức tự động nào khác để truy cập Trang web này cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm trích xuất, khai thác dữ liệu, giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Trang web này; (iii) sử dụng bất kỳ quy trình thủ công nào để giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Trang web này hoặc thực hiện bất kỳ mục đích trái phép nào khác mà không có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản của Chủ sở hữu trang web; (iv) sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào cản trở hoạt động chính xác của Trang web này; hoặc (v) tìm cách can thiệp vào hoạt động chính xác của Trang web này.

Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn.

Tài khoản và mật khẩu của bạn

Vào lần đầu tiên đăng ký sử dụng Trang web, bạn có thể được nhắc tạo mật khẩu. Bạn phải giữ bí mật mật khẩu của mình và không cung cấp cho người khác hoặc không cho phép họ sử dụng tài khoản của bạn. Bạn không được sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của người khác. Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu nghi ngờ bất kỳ hoạt động sử dụng hoặc truy cập trái phép nào vào mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn bị bất kỳ tổn hại hay mất mát nào do không giữ bí mật mật khẩu, nếu bạn cho phép người khác sử dụng tài khoản của mình, nếu bạn sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của người khác hoặc nếu bạn biết hoặc nghi ngờ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản nhưng không báo ngay cho chúng tôi.

Bảo mật và đồng ý sử dụng dữ liệu

Thông tin mà chúng tôi thu được thông qua việc bạn sử dụng Trang web, dù là qua quá trình đăng ký hay cách khác, đều tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chính sách bảo mật của chúng tôi đề cập đến việc chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm các quyền của bạn đối với thông tin đó.

Thông tin trao đổi điện tử

Thông tin được trao đổi trên Trang web cấu thành thông tin trao đổi điện tử. Khi bạn trao đổi với chúng tôi thông qua Trang web hoặc qua các hình thức truyền thông điện tử khác, chẳng hạn như email, bạn đang trao đổi với chúng tôi qua điện tử. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể trao đổi qua điện tử, tuân theo các luật địa phương về quyền riêng tư, đồng thời nhất trí rằng thông tin trao đổi đó, cũng như các thông báo, tiết lộ, thỏa thuận và các thông tin trao đổi khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn qua điện tử, tương đương với thông tin trao đổi bằng văn bản và sẽ có cùng hiệu lực thực thi như bằng văn bản và có chữ ký của bên gửi thông tin trao đổi.

Nội dung gửi của người dùng

Chúng tôi đã tạo hoặc trong tương lai có thể tạo các khu vực nhất định, chẳng hạn như bảng thông báo và phòng chat, bên trong Trang web nơi các thành viên có thể tải lên và chia sẻ suy nghĩ, bình luận, bài đánh giá sản phẩm, hình ảnh, video và các nội dung tương tự với các thành viên khác (gọi chung là "Diễn đàn"). Các Diễn đàn này có thể chỉ dành cho các thành viên đã đăng ký của Trang web. Để giúp đảm bảo rằng văn bản, đồ họa, phần mềm, nhạc, âm thanh, ảnh, video, tin nhắn, bài đăng, dữ liệu, thông tin hoặc các tài liệu khác do người dùng đăng lên (gọi chung là "Nội dung của người dùng") mang lại lợi ích cho cộng đồng lớn hơn, chúng tôi đã thiết lập một số quy tắc cơ bản để mọi người tuân theo.

Ngoài ra, nếu một Diễn đàn được cung cấp trong Trang web, diễn đàn đó có thể cho phép người dùng đăng câu hỏi để các chuyên gia của chúng tôi trả lời. Các chuyên gia này được chúng tôi trả lương theo giờ để trả lời câu hỏi của các thành viên, nhưng các ý kiến mà họ đưa ra là của riêng họ. Chúng tôi cho phép tiếp cận các chuyên gia và hướng dẫn của họ trong Diễn đàn chỉ như một dịch vụ thông tin và giáo dục cho các thành viên của Trang web.

Chính sách của chúng tôi đối với Trang web này là phải xem xét Nội dung của người dùng, một cách thiết thực nhất có thể, trước hoặc sau khi Nội dung của người dùng được đăng. Kiểm duyệt trước có nghĩa là Nội dung của người dùng sẽ không được đăng lên Diễn đàn và các thành viên Trang web khác sẽ không thể truy cập hoặc xem nội dung đó cho đến khi chúng tôi xem xét và xác định rằng Nội dung của người dùng phù hợp để đăng lên Diễn đàn. Quy trình này cũng có nghĩa là Nội dung của người dùng được gửi đăng sẽ không được đăng trong thời gian thực và có thể không bao giờ được đăng nếu chúng tôi xác định rằng nội dung đó không phù hợp với Trang web. Kiểm duyệt sau có nghĩa là Nội dung của người dùng sẽ được chúng tôi xem xét sau khi đã đăng lên Trang web. Nội dung của người dùng được kiểm duyệt sau mà Chủ sở hữu trang web xác định là không tuân thủ các Điều khoản này hoặc không phù hợp với Trang web sẽ bị xóa khỏi Trang web, mà không cần thông báo cho Người dùng.

Nội dung của người dùng phải phù hợp với Diễn đàn. Không giới hạn các lý do khiến Nội dung của người dùng có thể bị từ chối, chúng tôi có thể từ chối, chỉnh sửa hoặc xóa mọi Nội dung của người dùng không tuân thủ bất kỳ Nguyên tắc cộng đồng nào mà chúng tôi cung cấp - hoặc có thể cung cấp trong tương lai - mà bạn phải đọc trước khi đăng mọi Nội dung của người dùng lên Trang web.

Bằng cách gửi Nội dung của người dùng để đăng lên Diễn đàn, bạn cũng (1) xác nhận rằng bạn có quyền đăng hoặc truyền tải Nội dung của người dùng; (2) đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm về mọi Nội dung của người dùng mà bạn gửi đăng; và (3) cấp cho Chủ sở hữu trang web và các công ty con quyền và giấy phép không thể thu hồi, toàn cầu, không độc quyền, vĩnh viễn, hoàn toàn có thể cấp phép thứ cấp, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền để sử dụng Nội dung của người dùng dưới mọi hình thức trên Trang web và trên bất kỳ Trang web nào khác thuộc quyền sở hữu hoặc điều hành của Chủ sở hữu trang web hoặc các công ty con (cũng như trên bất kỳ trang mạng xã hội nào liên kết với Chủ sở hữu trang web hoặc các công ty con).

Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong hoặc lấy từ mọi Nội dung của người dùng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm. Do đó, vui lòng không gửi cho chúng tôi bất kỳ ý tưởng, đề xuất hoặc tài liệu nào mà bạn muốn giữ bí mật hoặc mong nhận được thù lao. Bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với chúng tôi về mọi hoạt động sử dụng hoặc không sử dụng Nội dung của người dùng. Khi gửi Nội dung của người dùng, bạn hiểu rằng chúng tôi sẽ có quyền, chứ không có nghĩa vụ phải, sử dụng, hiển thị và xuất bản vĩnh viễn trên toàn thế giới tên, ảnh, chân dung, giọng nói, hiệu suất, thông tin tiểu sử và/hoặc các tuyên bố của bạn trên Trang web và bất kỳ Trang web liên kết hoặc kế nhiệm nào hoặc các kênh truyền thông xã hội thuộc quyền sở hữu hoặc điều hành của chúng tôi hoặc các công ty con của chúng tôi. Nếu chúng tôi sử dụng bất kỳ quyền nào nêu trên, bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ không nhận được bất kỳ cân nhắc, thanh toán, thông báo hoặc ghi nhận nào khác, đồng thời bạn sẽ không có bất kỳ phê duyệt nào đối với cách Chủ sở hữu trang web sử dụng các quyền đó.

Bạn thừa nhận rằng Diễn đàn có chứa các ý kiến và quan điểm của người dùng khác. Bạn cũng thừa nhận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của mọi Nội dung của người dùng trên Trang web. Bạn hiểu và đồng ý rằng tất cả Nội dung của người dùng là trách nhiệm duy nhất của người đăng Nội dung đó. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng mọi Nội dung của người dùng, bao gồm bất kỳ sự tin cậy nào về tính chính xác, độ hoàn chỉnh hoặc tính hữu ích của Nội dung của người dùng đó.

Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt tạm thời hoặc vĩnh viễn bất cứ lúc nào, khả năng tải lên Nội dung của người dùng và/hoặc khả năng truy cập Nội dung của người dùng có hoặc không có thông báo, theo quyết định riêng của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về mọi hoạt động tạm ngưng hoặc ngừng sử dụng Nội dung của người dùng.

Hãy nhớ rằng tất cả Nội dung của người dùng mà bạn gửi lên Trang web thông qua thiết bị di động sẽ được lưu trữ trên thiết bị di động đó. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính bảo mật và sự an toàn của thiết bị di động cùng với các thông tin và tài liệu chứa trong đó, cũng như mọi mật khẩu bạn sử dụng trên thiết bị và dùng để truy cập Trang web.

Lưu trữ nội dung của người dùng

Chúng tôi có thể áp dụng mức dung lượng lưu trữ tối đa cho Nội dung của người dùng trên Trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi mất mát hoặc tổn hại mà bạn có thể phải chịu do việc xóa hoặc không lưu trữ bất kỳ thông báo, thông tin trao đổi hoặc Nội dung của người dùng khác liên quan đến việc duy trì mức dung lượng lưu trữ tối đa.

Điều khoản bổ sung

Các điều khoản bổ sung có thể chi phối các tính năng hoặc nội dung nhất định trên Trang web, chẳng hạn như ưu đãi, rút thăm trúng thưởng, cuộc đọ sức, cuộc thi và bốc thăm may mắn. Bằng cách tham gia bất kỳ hoạt động nào trên Trang web chịu sự điều chỉnh của các điều khoản bổ sung, chẳng hạn như rút thăm trúng thưởng, cuộc đọ sức, cuộc thi hoặc bốc thăm may mắn với Quy tắc chính thức, bạn đồng ý rằng bạn sẽ tuân theo các điều khoản bổ sung đó ngoài các Điều khoản sử dụng này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm đảm bảo về việc sử dụng Trang web

TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ HIỆN CÓ”. TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG TÀI LIỆU NÀY, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, CHỦ SỞ HỮU TRANG WEB TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ RÕ RÀNG, THEO PHÁP LÝ HAY ÁM CHỈ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN MỌI BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM.

CHỦ SỞ HỮU TRANG WEB KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC HOẠT ĐỘNG TRUY CẬP TRANG WEB SẼ LIÊN TỤC, KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HAY CÁC THIẾU SÓT SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC, NẾU CÓ. CHỦ SỞ HỮU TRANG WEB KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ KẾT QUẢ CÓ THỂ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, CHẤT LƯỢNG HOẶC ĐỘ TIN CẬY CỦA MỌI THÔNG TIN THU ĐƯỢC QUA TRANG WEB.

BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG MỌI TÀI LIỆU VÀ/HOẶC DỮ LIỆU TẢI XUỐNG HOẶC THU ĐƯỢC QUA VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ BẠN SẼ CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI HỎNG HÓC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH HOẶC MẤT MÁT DỮ LIỆU GÂY RA DO TẢI XUỐNG TÀI LIỆU VÀ/HOẶC DỮ LIỆU ĐÓ.

MỌI LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN, DÙ LÀ LỜI NÓI HAY VĂN BẢN, MÀ BẠN THU ĐƯỢC TỪ CHỦ SỞ HỮU TRANG WEB HOẶC QUA TRANG WEB ĐỀU KHÔNG CẤU THÀNH BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG ĐƯỢC NÊU RÕ TRONG TÀI LIỆU NÀY.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHỦ SỞ HỮU TRANG WEB, CÁC CÔNG TY CON VÀ MỌI GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY THÁC HOẶC CÁC ĐẠI DIỆN TƯƠNG ỨNG KHÁC SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊU, DO HẬU QUẢ, TRỪNG PHẠT HOẶC BÙ ĐẮP, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, MẤT THU NHẬP, KHOẢN TIẾT KIỆM HOẶC LỢI NHUẬN, MẤT DỮ LIỆU, MẤT UY TÍN KINH DOANH, CHI PHÍ THU MUA DỊCH VỤ THAY THẾ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO GÂY RA VÀ THEO BẤT KỲ GIẢ ĐỊNH TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO, DÙ LÀ VI PHẠM HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM SƠ Ý VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT), HOẶC GÂY RA DO (1) VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB; (2) CHI PHÍ THU MUA DỊCH VỤ, MẶT HÀNG HOẶC TRANG WEB THAY THẾ; (3) VIỆC TRUY CẬP HOẶC THAY ĐỔI TRÁI PHÉP THÔNG TIN TRUYỀN TẢI HOẶC DỮ LIỆU CỦA BẠN (BAO GỒM THÔNG TIN CÁ NHÂN); (4) TUYÊN BỐ HOẶC HÀNH VI CỦA BÊN THỨ BA TRÊN TRANG WEB; HOẶC (5) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB. CÁC GIỚI HẠN NÀY SẼ ÁP DỤNG CHO DÙ CHỦ SỞ HỮU TRANG WEB CÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÊU TRÊN HAY KHÔNG VÀ NGAY CẢ KHI KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA BẤT KỲ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ NÀO. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY SẼ ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP.

Thông báo nhãn hiệu

Các nhãn hiệu và tên thương hiệu hiển thị trên Trang web này là tài sản của Chủ sở hữu trang web, các công ty con hoặc chủ sở hữu bên thứ ba. Bạn không được phép sử dụng hoặc hiển thị bất kỳ nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào thuộc quyền sở hữu của Chủ sở hữu trang web mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Bạn không được phép sử dụng hoặc hiển thị bất kỳ nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào khác hiển thị trên Trang web này khi chưa có sự cho phép của các chủ sở hữu tương ứng.

Thông báo và quy trình đưa ra khiếu nại về vi phạm bản quyền

Chúng tôi yêu cầu người dùng phải tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác. Căn cứ vào Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ, 17 U.S.C. mục 512, chúng tôi đã chỉ định một đại lý nhận thông báo về các khiếu nại vi phạm bản quyền mà bạn có thể liên hệ qua phần "Liên hệ với chúng tôi" của trang web này (nằm tại đây) nếu điền thêm vào quy trình nêu ở đoạn 1-6 dưới đây, qua số điện thoại liệt kê trên trang Liên hệ với chúng tôi và/hoặc qua thư kèm theo sáu (6) mẩu thông tin gửi đến địa chỉ sau: 

Medical Devices Business Services, Inc.
Attention: Communications
700 Orthopaedic Drive
P.O. Box 988
Warsaw, IN 46581
(800) 473-3789
[email protected]

Nếu bạn tin rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp thông tin sau cho Đại lý bản quyền của chúng tôi thông qua quy trình được mô tả dưới đây:

  1. Một danh sách Tên, Họ, Địa chỉ email và Địa chỉ thực chính xác của người được phép hành động thay mặt cho chủ sở hữu của bản quyền được quan tâm;
  2. Nếu sử dụng trang "Liên hệ với chúng tôi", lựa chọn tùy chọn "Lo ngại hoặc Khiếu nại" trong phần "Chủ đề email" của biểu mẫu.
  3. Nội dung mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm kèm theo chữ ký gốc. Nếu gửi qua biểu mẫu "Liên hệ với chúng tôi", vui lòng cung cấp thông tin này trong phần "Câu hỏi hoặc Nhận xét" của biểu mẫu "Liên hệ với chúng tôi", bao gồm cả chữ ký điện tử ở cuối nội dung mô tả của bạn (ví dụ: /tên/);
  4. Mô tả vị trí của tài liệu mà bạn cho là đang vi phạm trên Trang web (bao gồm một đường dẫn/URL cụ thể nếu có thể);
  5. Một tuyên bố cho biết bạn tin rằng hoạt động sử dụng đang tranh chấp không được chủ bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép, được đưa vào đơn khiếu nại hoặc được đưa vào phần "Câu hỏi hoặc Nhận xét" của biểu mẫu "Liên hệ với chúng tôi" nếu sử dụng biểu mẫu này; và
  6. Một tuyên bố bạn đưa ra dưới hình phạt khai man nói rằng các thông tin nêu trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ bản quyền hoặc được phép hành động thay mặt cho chủ bản quyền, được đưa vào thư khiếu nại hoặc được đưa vào phần "Câu hỏi hoặc Nhận xét" của biểu mẫu "Liên hệ với chúng tôi" nếu sử dụng biểu mẫu này (bao gồm "chữ ký điện tử" của bạn theo yêu cầu của mục ba (3) ở trên).

Khi nhận được thông báo chứa tất cả thông tin được nêu trong mục 1 đến 6 ở trên:

  1. Chúng tôi sẽ gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu bị cáo buộc vi phạm;
  2. Chúng tôi sẽ chuyển tiếp thông báo cho người vi phạm bị cáo buộc ("Người đăng ký"); và
  3. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để thông báo ngay cho Người đăng ký rằng họ đã bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu.

Sửa đổi hoặc tạm ngưng Trang web

Chúng tôi sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý để cung cấp Trang web nhưng đôi khi chúng tôi có thể phải tạm dừng, hạn chế, sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn Trang web hoặc các phần của trang web mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại hoặc mất mát nào mà bạn có thể phải chịu do các hành động nêu trên.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoạt động sử dụng hoặc truy cập Trang web của bạn vào bất kỳ lúc nào cũng như có thể xóa bất kỳ hoặc tất cả Nội dung của người dùng mà không cần thông báo trước nếu chúng tôi có lý do chính đáng để làm vậy, bao gồm mọi vi phạm của bạn đối với các Điều khoản sử dụng này và Nguyên tắc cộng đồng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại hoặc mất mát nào mà bạn có thể phải chịu do việc chấm dứt hoạt động sử dụng Trang web của bạn trong các trường hợp này. Trong trường hợp chấm dứt, bạn phải ngừng sử dụng Trang web và đồng ý rằng các điều khoản của Thỏa thuận liên quan đến Quyền sở hữu, Thông báo nhãn hiệu, Bồi thường, Tuyên bố từ chối trách nhiệm hoặc Bảo đảm, Giới hạn về trách nhiệm pháp lý và Luật hiện hành sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực sau khi chấm dứt.

Đường dẫn đến trang web của bên thứ ba

Trang web này có thể chứa đường dẫn hoặc tham chiếu tới các trang web của bên thứ ba. Các đường dẫn này được cung cấp chỉ để thuận tiện cho bạn. Không có chứng thực nào về mọi sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin của bên thứ ba được nêu rõ hay ám chỉ bằng bất kỳ thông tin, tài liệu hoặc nội dung nào của bên thứ ba có trong, được tham chiếu đến, được đưa vào hoặc được liên kết từ hoặc tới Trang web này. Mọi thông tin, dữ liệu, ý kiến, đề xuất, sản phẩm hoặc dịch vụ được các bên thứ ba này cung cấp thông qua đường dẫn đến các trang web khác hoặc cung cấp thông qua các trang web của họ đều thuộc về các bên thứ ba đó chứ không phải của Chủ sở hữu trang web. Việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba tuân theo các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của các trang web đó.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và tránh làm phương hại đến Chủ sở hữu trang web và các công ty con, các giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý hoặc các đại diện khác tương ứng trước mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại và chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn mọi khoản phí hợp pháp và chi phí phát sinh từ hoặc liên quan đến (a) việc bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này; (b) việc bạn sử dụng Trang web này bao gồm nhưng không giới hạn truyền tải hoặc sắp xếp thông tin hay tài liệu của bạn trên Trang web này; và (c) mọi khiếu nại hoặc cáo buộc rằng Nội dung của người dùng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác hay các quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào.

Sửa đổi cho các Điều khoản này

Đôi khi chúng tôi có thể thay đổi Điều khoản sử dụng theo quyết định riêng của mình, bằng cách cập nhật các Điều khoản sử dụng trên Trang web này và chỉ rõ ngày hiệu lực của phiên bản Điều khoản sử dụng mới. Ngày "Sửa đổi lần cuối" ở đầu Điều khoản sử dụng này sẽ cho biết thời điểm thực hiện thay đổi mới nhất. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có thông báo về phiên bản Điều khoản sử dụng mới đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi thay đổi nêu trên. Do đó, bất cứ khi nào truy cập Trang web này, bạn nên kiểm tra xem có phiên bản Thỏa thuận mới hay không.

Thông tin liên hệ

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào liên quan đến các Điều khoản sử dụng này hoặc Trang web, bạn có thể liên hệ với chúng tôi như xác định trong Chính sách bảo mật hoặc phần "Liên hệ với chúng tôi" của Trang web này.

Tính hiệu lực từng phần của Thỏa thuận

Nếu bất kỳ phần nào hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu, không hợp lệ hoặc không thể thực thi thì phần đó sẽ được coi là tách rời khỏi các Điều khoản sử dụng này và sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào.

Điều khoản tiếp tục có hiệu lực

Tất cả các Mục sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt quyền sử dụng Trang web.

Luật hiện hành và Thẩm quyền

Thông tin trên Trang web này chỉ dành cho cư dân của Hoa Kỳ sử dụng. Các quốc gia khác có thể áp dụng các luật, yêu cầu về quy định hoặc thông lệ y tế khác với quy định tại Hoa Kỳ. Thỏa thuận và việc giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến Thỏa thuận, Trang web hoặc các mặt hàng bạn mua thông qua Trang web và bất kỳ nghĩa vụ ngoài hợp đồng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Hoa Kỳ, mà không ảnh hưởng đến mọi nguyên tắc về xung đột luật pháp. Bất kỳ hành động pháp lý hoặc tố tụng nào giữa Chủ sở hữu trang web và bạn liên quan đến Thoả thuận đều được xét xử tại tòa án có thẩm quyền tại Hoa Kỳ và bạn đồng ý chịu sự phán quyết riêng và độc quyền của tòa án đó.

Cập nhật lần cuối ngày 2 tháng 4 năm 2018