Catheter điện sinh lý tim cho điều trị CELSIUS FLTR

CÁC TÀI LIỆU

Hướng dẫn sử dụng :

Điều kiện và thời gian bảo hành :