Catheter điện sinh lý tim cho điều trị EZ STEER

CÁC TÀI LIỆU

Hướng dẫn sử dụng :

Điều kiện và thời gian bảo hành :