Catheter điện sinh lý tim cố định cho chẩn đoán WEBSTER COMPLI

CÁC TÀI LIỆU

Hướng dẫn sử dụng :

Điều kiện và thời gian bảo hành :