Catheter điện sinh lý tim đầu cong đơn hướng cho chẩn đoán WEBSTER CS

CÁC TÀI LIỆU

Hướng dẫn sử dụng :

Điều kiện và thời gian bảo hành :