Catheter điện sinh lý tim đầu cong đơn hướng cho điều trị NAVISTAR THERMOCOOL

CÁC TÀI LIỆU

Hướng dẫn sử dụng :

Điều kiện và thời gian bảo hành :