Catheter điện sinh lý tim đầu cong hai hướng cho điều trị THERMOCOOL SMARTTOUCH SF

CÁC TÀI LIỆU

Hướng dẫn sử dụng :

Điều kiện và thời gian bảo hành :