Dây cáp kết nối hệ thống CARTO 3 với catheter chẩn đoán eco

CÁC TÀI LIỆU

Hướng dẫn sử dụng :

Điều kiện và thời gian bảo hành :