Dây cáp kết nối hệ thống CARTO 3 với catheter cắt đốt

CÁC TÀI LIỆU

Hướng dẫn sử dụng : Tham khảo website e-ifu.com.

Điều kiện và thời gian bảo hành : Vui lòng liên hệ với đại diện của công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam)