Hệ thống máy khoan cưa Trauma Recon System

Tài liệu (MDR TUV update):

Hướng dẫn sử dụng : Tham khảo website e-ifu.com

Cơ sở bảo hành

Tài liệu kỹ thuật phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng: Liên hệ với đại diện của Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam)